home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Utstilling/stand
MedLearn: Høyere yrkesfaglig utdanning i målrettet miljøarbeid
 
Kontaktperson: Kathrine Nielsen
 
MedLearn AS er en fagskole og en del av Intendia Group som eies av Anthon B Nilsen AS. MedLearn tilbyr høyere yrkesfaglige utdanninger innenfor helse- og oppvekstfag og har 8 utdanninger innen helse og 5 innen oppvekst. Vi er markedsledende når det gjelder høyere yrkesfaglige utdanninger på nett med over 1400 fagskole studenter.
 • Utdanningene bygger på fagbrev innen helse- og oppvekstfag og er videreutdanninger rettet mot fagarbeidere innen helse- og oppvekstsektoren.

 • Utdanningene henvender seg til deg som ønsker å bygge på ditt fagbrev eller formalisere relevant arbeidserfaring (minimum fem år).

 • Utdanningene er lagt opp som deltidsstudier over 1 eller 2 år, de er nettbasert og de er gratis.

 • Omfanget er enten 30 eller 60 studiepoeng, der 60 studiepoeng gir tittelen fagskolegrad.

 • Vi har studiestart to ganger i året; 1. februar og 1. september.

Medlearn har i samarbeid med Helsefagarbeiderforbundet- og Vernepleierforbundet i Delta, utviklet utdanningen «Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming» som starter opp høsten 2022.

Vi åpner for søknader for høstsemesteret den 1.april. Studiestart for høsten er 1.september.

Du kan se våre ulike studietilbud på Medlaearn.no
Utstilling/stand
Nordic Neurotech
 
Kontaktpersoner:
Per-André Ruud
Anders Uldalen Brosstad
Kim Lien
 
Utstilling/stand
Omhu
 
Kontaktperson: Vegard Hammerstad
 
Omhu er et digitalt fag- og journalsystem skreddersydd for miljøterapeutiske tjenester. Verktøyet er spesielt utviklet for å sikre et effektivt og målrettet arbeid i tjenestene til personer med kognitive funksjonsnedsettelser

Omhu brukes av de som yter helse- og omsorgstjenester i privat, ideell og offentlig sektor. Er ditt overordnede mål å sikre faglig forsvarlige tjenester med fokus på pasientsikkerhet og effektiv samhandling? Da er Omhu verktøyet for deg/dere

Les mer på www.omhuapp.no eller ta kontakt på post@weisstech.no
Utstilling/stand
Care IT
 
Kontaktperson: Per Even Bjerketvedt
 
Care it presenterer en ny standard for journal- og fagsystem. Vår innovative og skybaserte plattform er svært brukervennlig og fleksibel, noe som gjør det mulig å tilpasse oppsett, brukertilganger og leserrettigheter helt ned på individnivå, og systemet fremstår derfor som svært enkelt og brukervennlig samtidig som det ivaretar og sikrer kvaliteten på leverte tjenester. Verktøyet gir også gode muligheter for kvalitetskontroll og rapportering. Vår visjon er mindre skjerm – mer varme hender! Care it er sertifisert av Norsk Helsenett.

Care it har hatt en eventyrlig utvikling siden løsningen for alvor ble presentert for markedet i 2020 i samarbeid med Innovasjon Norge, og har siden da tilrettelagt en rekke innovative løsninger på tidkrevende dokumentasjon og rapportering innen pleie og omsorg.
Utstilling/stand
Ecura Bo og Habilitering
 
Kontaktperson: Bjarni Heidar Valsson
 
Ecura Bo og Habilitering AS startet sin virksomhet i 2007, da under navnet Mjøsen Bo og Habilitering, og har siden oppstart gradvis økt bemanning og tjenesteomfang innen omsorg, habilitering, opplæring og aktivitet. Dette omfatter både døgnkontinuerlige tjenester, miljøterapeutiske tiltak i barnevern, barnehager og skoler, bistand i arbeidsaktiviteter og deltagelse i fritidstilbud. Pr i dag har organisasjonen 850 ansatte fordelt på Innlandet, Viken/ Oslo, Vestlandet og i Midt-Norge.

Målgruppa er mennesker med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd. Dette inkluderer for eksempel personer som har utfordringer med sosial tilpasning, kognitiv funksjonsnedsettelse, psykiske problemer og skolevegring. En del av de vi gir tjenester til har ingen kjente diagnoser, men har av andre grunner (miljømessige eller spesielle hendelser) tilpasningsproblemer og dermed behov for støtte og oppfølging. Primært har de fleste som vi gir tjenester til diagnoser som indikerer livslang oppfølging fra det offentlige hjelpeapparatet. Typisk er psykisk og/eller fysisk funksjonsnedsettelse, autismespekterforstyrrelser (ASD), mennesker med utviklingshemming, ADHD, Tourettes m.v. Dobbeltdiagnoser er vanlig hos de vi gir tjenester til.
Utstilling/stand
Fellesorganisasjonen - FO
 
Kontaktpersoner:
Arild Sverstad Haug
Ulla-Birgitte Sandnes
 
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 32 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Studenter og pensjonister innen disse yrkesgruppene kan også være medlem av FO.

FO er både fagforening og profesjonsforbund. Det betyr at vi jobber for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og ivareta deres yrkesfaglige interesser. Samtidig skal FO vise nødvendigheten av yrkesgruppenes kompetanse og synliggjøre yrkesgruppenes rolle som viktig premissleverandør og bidragsytere i velferdsstaten.
Utstilling/stand
Seksuell helse for alle – nye masteremner
 
Kontaktperson: Hilde Mobekk
 
Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er grunnleggende for folks helse og overlevelse, for økonomisk utvikling og for menneskets velvære. Flere tiår med forskning har vist — og fortsetter å vise — de store og målbare fordelene ved investering i seksuell og reproduktiv helse. Likevel er seksualitet ofte et ikke-tema både i og utenfor helsevesenet, i boliger og i institusjoner.

Mange opplever at det er vanskelig å ta initiativ til samtaler om seksuell helse og seksualitet. Hvordan er det i din yrkesutøvelse? Trenger du mer kunnskap eller er nysgjerrig på å høre mer – besøk oss da vel på vår stand:)

Vi utvikler syv nye tverrfaglige enkeltemner på masternivå:
 • Seksuell helse og utviklingshemming (allerede oppe og går)

 • Seksuell helsekompetanse

 • Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet

 • Seksuell anatomi og fysiologi

 • Seksuell helse og aldring

 • Seksuell helse ved sykdom og funksjonshemming

 • Seksuelle overgrep, forebygging, avdekking og oppfølging


Blogg: https://uni.oslomet.no/seksuellhelse/
Facebook: Skandinavisk nettverk for kultur kropp identitet og seksualitet
seksuell helse
Utstilling/stand
Tverrfaglig videreutdanning i Epilepsi, helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis
 
Kontaktperson: Gerd Hilde Lunde
 
Videreutdanningen er et samarbeid mellom OsloMet – storbyuniversitetet og Spesialsykehuset for epilepsi – SSE.

Videreutdanningen er nettbasert og heldigital og består av to emner som går over to semester:

 • Epilepsi og helseveiledning (15 stp)

 • Kvalitetsforbedring i praksis innen epilepsiomsorg (15 stp)


Målgruppen er ansatte i helse- og omsorgstjenesten, (re)habiliteringstjenesten eller poliklinikk. Utdanningen er også aktuell for medarbeidere i pedagogisk virksomhet

Opptakskrav: Bachelorgrad innen helse- eller sosialfaglig utdanning, lærer- eller barnehagelærerutdanning. Søkere kan bli tatt opp på bakgrunn av dokumentert realkompetanse.