home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Torsdag 16:00 - 19:00
Workshop (Storefjellhall 2)
WTF – What’s The Function? Opplæring i bruk av Foranledning, Atferd og Konsekvens-skjema (FAK-skjema)
Christoffer Fodstad Eng USHT Innlandet Oppland
Bjørn Andre Torve Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Sanderud
 
Nøkkelord: Funksjonelle analyser, indirekte, deskriptive og eksperimentelle, FAK-skjema.

Sammendrag:

Funksjonelle analyser er et samlebegrep på forskjellige metoder for å avdekke årsaker til atferd, kort og godt forsøke å finne ut hvorfor mennesker gjør som de gjør. Første del i workshopen vil handle om teori og bakgrunn for bruk av funksjonelle analyser generelt. Den siste delen vil handle om opplæring i å skrive objektive Foranledning, Atferd og Konsekvens-skjema (FAK-skjema). Opplæringen tar i bruk prinsipper fra behavioral skills training (Sarokoff & Sturmey, 2004), hvor presentørene først viser hvordan objektive FAK-skjema kan skrives, før deltakerne skal skrive selv og få tilbakemeldinger fra presentørene. Denne workshopen er egnet for personer som ikke har erfaring med funksjonelle analyser og skriving av FAK-skjema, deltakere som har behov for oppfriskning innen tematikken og/eller ønsker tips/inspirasjon til å gjennomføre opplæring i dette på egen arbeidsplass
Torsdag 16:00 - 18:00
Forelesning (Nystølsfjellet)
Sats på foreldrene!
Fredrik Holmene SIV, Glenne regionale senter for autisme
Vegard Henriksen SIV, Glenne regionale senter for autisme
 

Sammendrag:

Veiledningsprogrammet for foreldre til barn og ungdom med ASF, er gruppebasert veiledning som går over 12 uker og har vært en del av behandlingstilbudet på Autismeavdelingen siden 2007. Målet er å styrke foreldrene sine ferdigheter og muligheter til å løse utfordringer spesifikt til det å oppdra barn/ ungdom med ASF. Intervensjonen gir foreldrene praktiske og konkrete måter å håndtere situasjoner i hverdagen og har god effekt på opplevd stress. Forelesningen vil gi en innføring i programmets metodikk, en gjennomgang av de ulike hovedtemaene positiv samhandling, tilrettelegging for læring og grensesetting, samt en gjennomgang av de data som er samlet inn så langt.
Fredag 09:00 - 10:45
Symposium (Syningen)
Praktiske eksempler på tegn­økonomi
Inez Veronika Nordseth-Antonsen Oslo Kommune
Presentasjon #1
Tegn­økonomi til opplæring og motivasjon
Stein Marvold Oslo Kommune
Inez Veronika Nordseth-Antonsen Oslo Kommune
 

Sammendrag:

Presentasjon av tegnøkonomisystemer hos en ung mann med autismespekterforstyrrelse. Vi presenterer hvordan vi bruker tegnøkonomi som motivasjon i dagsplansystemene hjemme og på jobb. Dette er to ulike systemer som bidrar til variasjon, motivasjon og forutsigbarhet. Vi har også brukt tegnøkonomi i opplæring av delhandlinger i dusjsituasjon.

Vi presenterer to universelle mobile forsterkerenheter (UMF), for å inspirere andre til å ta i bruk tegnøkonomi i situasjoner der det kan være nyttig. I utarbeidelsen av tegnøkonomisystemene er brukermedvirkning en sentral faktor for at de skal fungere, vi viser hvordan vi har ivaretatt dette.

Presentasjonen vil benytte ulike apper til å vise funksjonene av tegnøkonomisystemene.
Presentasjon #2
Fremme vedlikehold av ADL-ferdigheter og sunnere kosthold
Lise Sørensen Oslo kommune
Tommaso Querini Oslo kommune
Bintou Sesay Oslo kommune
(krediteres)
Helena Karlsen Vernepleier student
(krediteres)
 
Nøkkelord: utviklingshemming, ADL-ferdigheter, kosthold

Sammendrag:

Fremlegget er et caseframlegg om en mann i 50-årene med utviklingshemming. Vedkommende innehar visse ADL-ferdigheter men er ikke motivert til å være delaktig i matlaging og er ikke motivert til å spise sunnere. Etter gjennomført preferansekartlegging og baseline ble det introdusert et tiltak som går ut på å forsterke at brukeren skjærer grønnsaker selvstendig.
Brukeren mottar en token. Når brukeren har samlet nok tokens mottar han en sluttforsterker. Sluttforsterkere ble valgt av brukeren.
Det ble observert en økning i konsumering av grønnsaker og brukeren har skjært grønnsaker selv i tiltaksperioden.
Presentasjon #3
Reduksjon av upassende vokalisering i løpet av turaktiviteter
Kristine Solbrekke Ryen Oslo kommune
Inez Veronika Nordseth-Antonsen Oslo Kommune
 
Nøkkelord: utviklingshemming, utfordrende atferd, tegnøkonomi

Sammendrag:

Fremlegget er et casefremlegg om en mann i 40-årene med utviklingshemming. Når vedkommende er på tur søker han mot fremmede med gjentatte høylytte henvendelser. Når personer ikke responderer kan dette føre til eskalering av utfordrende atferd.
Etter å ha gjennomført en baseline har boligen iverksatt et tiltak som går ut på å forsterke fravær av henvendelser rettet mot ukjente personer.
Brukeren mottar en token som legges på et tokenbrett. Når brukeren fyller tokenbrettet mottar han en sluttforsterker. Det ble observert en betydelig reduksjon av henvendelser mot fremmede.
Fredag 09:00 - 16:45
Symposium (Nystølsfjellet)
Bred presentasjon av atferdshabilitering i Innlandet
Else Marie K. Grønnerud Sykehuset Innlandet HF
 

Sammendrag:

Habiliteringstjenesten i Innlandet («gamle» Oppland og Hedmark) har arbeidet atferdsanalytisk siden tidlig på 1990–tallet, eller omtrent fra habiliteringstjenestene ble opprettet. De første årene dreide det seg mest om utfordrende atferd, og EIBI (tidligopplæring for barn med autisme). Siden har vi stadig utvidet virkefeltet for det atferdsanalytiske arbeidet. I symposiet belyser vi en del av bredden ved å gå gjennom arbeidsmodeller, og ikke minst konkrete eksempler på kartlegging og behandling, innenfor fem temaer: EIBI, utfordrende atferd, skadelig seksualitet, sosial ferdighetstrening og sosial persepsjonstrening.
Presentasjon #1
Introduksjon
Børge Holden Sykehuset Innlandet HF
Presentasjon #2
EIBI, eksempler på bruk av PECS, kommunika­sjon ved hjelp av bilder hos barn med autismespekter­forstyrrelse
Lene Degvold Sykehuset Innlandet HF
Bjørn Andre Torve Sykehuset Innlandet HF
Presentasjon #3
EIBI, felles oppmerksomhet som utgangpunkt for utvikling. Teori og praktiske eksempler
Lena Opsahl Sykehuset Innlandet HF
Silje Owren Ødemark Sykehuset Innlandet HF
Presentasjon #4
Non–kontingent forsterkning for å redusere hyppige angrep hos en person med Phelan–McDermids syndrom
Erkki Rustad Sykehuset innlandet HF
Presentasjon #5
Bruk av atferdsavtale for å redusere spilletid hos gutt på 11 år
Marius Hansen Sykehuset Innlandet HF
Presentasjon #6
Bruk av atferdsavtaler for å unngå utnyttelse og nedverdigende situasjoner hos mann med lett psykisk utviklings­hemming
Stine Adolfsen Sykehuset Innlandet HF
Presentasjon #7
Skadelig seksuell atferd: kartlegging, behandling og samarbeid med forskjellige instanser
Irene Kjærnstad Sykehuset Innlandet HF
Marius Bakken Sykehuset Innlandet HF
Presentasjon #8
Sosial ferdighets­trening for pasienter ved Habiliteringstjenesten i Innlandet, innhold og organisering
Asbjørg Merete Berget Sykehuset innlandet HF
Presentasjon #9
Sosial ferdighets­trening for barn som får EIBI, ved overgang til skole
Aina Stensvold Sykehuset Innlandet HF
Presentasjon #10
Om sosial persepsjonstrening
Asbjørg Merete Berget Sykehuset innlandet HF
Presentasjon #11
Sosial persepsjonstrening og tiltak på systemnivå for å behandle alvorlig utfordrende atferd hos kvinne med lett utviklings­hemming og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
Bjørn Andre Torve Sykehuset Innlandet HF
Presentasjon #12
Sosial persepsjonstrening for å bedre fleksibilitet og forståelse i sosial sam­handling hos ung mann med autisme
Irene Kjærnstad Sykehuset Innlandet HF
Fredag 10:00 - 13:45
Workshop (Storefjelltoppen 1)
Workshop: Atferdsavtaler
Terje Gundhus Oslo universitetssykehus
Jan Laursen Oslo universitetssykehus
 

Sammendrag:

Workshopen innledes med at deltakerne får en introduksjon av hovedelementene i avtalestyring, med blant annet videodemonstrasjoner. Det vil bli utdelt oppgaver som omhandler hvordan planlegge, utforme og iverksette et avtalestyringstiltak. Oppgavene besvares gruppevis og presenteres i plenum. Det vil bli gitt løpende veiledning under gruppearbeidet.

Ved gruppeinndelingen vil det bli tatt hensyn til om noen av deltakerne kommer fra samme tjenestested eller hva slags erfaringsbakgrunn de har med bruk av atferdsavtaler.

Deltakerne forventes å ha noe kunnskap om og eventuelt erfaring med de metodiske prinsippene i atferdsavtaler.
Fredag 10:00 - 13:45
Symposium (Storefjellhall 3)
Det enkle kan fortsatt være det beste - Om behandling av utfordrende atferd
Kai-Ove Ottersen Lørenskog kommune
 
Nøkkelord: Utfordrende atferd, atferdsanalytiske tiltak, teori og praksis

Sammendrag:

Utfordrende atferd er en betydelig del av vår arbeidshverdag, og det finnes mye dokumentasjon på at atferdsanalytiske prinsipper og metoder er nyttige i forhold reduksjon av slik atferd. Dette symposiet består av en teoretisk innledning om utfordrende atferd, funksjonelle vurderinger, og en gjennomgang av en rekke mulige tiltak som kan være aktuelle for behandling av utfordrende atferd.

Resten av symposiet består av praktiske eksempler på behandlingstiltak. Eksemplene viser behandling utført på ulike arenaer, overfor mennesker med ulike diagnoser, og med ulike behandlingsvalg. Vi vil vise at det fortsatt er mulig å komme langt med «enkle» tiltak.
Presentasjon #1
En teoretisk innledning til behandling av utfordrende atferd
Kai-Ove Ottersen Lørenskog kommune
Presentasjon #2
«Enkle tiltak for å aktivisere mann med alvorlig utviklings­hemming»
Marius Bakken Sykehuset Innlandet HF
Presentasjon #3
«Nei, jeg vil ikke gå med søppelposen i dag». Enkelt tiltak for å øke motivasjonen for å gjennomføre daglige gjøremål»
Marius Hansen
Presentasjon #4
«Behandling av en ung mann som hadde isolert seg helt».
Børge Holden Sykehuset Innlandet HF
Presentasjon #5
«Kommuniser med meg!». Bruk av bilder, dagtavle og valgtavle hos en ung mann med utviklingsheming.
Veronica Malones Rælingen kommune
Martine Lie Rælingen kommune
Presentasjon #6
«Funksjonelle analyser og non-kontingent forsterkning for å redusere alvorlig selvskading hos kvinne med CHARGE Syndrom»
Bjørn Andre Torve Sykehuset Innlandet HF
Fredag 11:00 - 12:45
Symposium (Syningen)
Digitale planverktøy i habilitering Må det fortsatt lamineres?
Morten Berger Oslo universitetssykehus
 
Nøkkelord: Digital dagsplan, atferdsavtaler,

Sammendrag:

Ulike former for dagsplaner benyttes av svært mange brukere med behov for habilitering. Gode planer kjennetegnes blant annet ved at de er individuelt utformet og er utformet på en måte som tillater administrasjonen av mer målrettede atferdsanalytiske tiltak. Tradisjonelt sett har lamineringsmaskinen vært sentral i utformingen av slike planer, men apper og programvarer blir stadig mer etterspurt. Dette symposiet inneholder fire ulike kasus hvor dagsplaner er formidlet gjennom det digitale planverktøyet e-plan habilitering. Arbeidet som presenteres vil imidlertid være til nytte også ved bruk av analoge planer eller andre digitale verktøy.
Presentasjon #1 (11:10 - 11:30)
Digitale atferdsavtaler som aktivitetsformidler
Sofie Steffensen Hjelseng Oslo kommune
 
Nøkkelord: e-plan, brukermedvirkning, like rammer, forutsigbarhet

Sammendrag:

Casepresentasjon av en mann som tidligere benyttet analoge aktivitetsspesifikke atferdsavtaler. Personalet opplevde at det var utfordrende å komme i posisjon til å formidle atferdsavtalene, ettersom bruker ofte var avvisende til kontakt, spesielt hvis det var to mannlige ansatte på jobb. Så ble atfersavtalene omstrukturert og overført til det digitale verktøyet e-plan habilitering. Da ble atferdsavtalene formidlet til faste tidspunkt, med stor variasjon av aktiviteter og individuell tilpasning. Det ble tilrettelagt for brukermedvirkning både ved at brukeren selv kunne bestemme innholdet i spesifikke aktiviteter, samt velge bort to aktiviteter fra hver plan. Avtalene ble evaluert ved slutten av hver vakt og bruker samlet poeng i et tegnøkonomisystem. Etter at E-plan ble tatt i bruk deltok brukeren på flere aktiviteter, uavhengig av kjønn på ansatte, og fremviste en økning i antall gjennomførte jobboppdrag.
Presentasjon #2 (11:30 - 11:50)
Digitale atferdsavtaler for behandling av kravunngåelse
Tonje Pettersen Oslo Kommune, Bydel Bjerke
Hilde Hornslien Rustad Oslo Kommune, Bydel Bjerke
David Ørn Hreinsson Oslo Kommunen, Bydel Bjerke
(krediteres)
 

Sammendrag:

Fremlegget omhandler en mann i 20-årene som unngikk eller flyktet fra de fleste krav formidlet fra tjenesteytere. Han unndro seg nærmest all form for samhandling og oppholdt seg svært liten tid i leiligheten. Han var i lengre tid alvorlig undervektig, grunnleggende behov ble ikke ivaretatt og dette medførte innleggelser på sykehus. Det vil beskrives hvordan atferdsavtaler formidlet gjennom e-plan ble introdusert stegvis av to bestemte tjenesteytere i samarbeid med bruker, samt hvordan den anvendes i samhandlingen med alle tjenesteytere i dag. Det vises til hvordan tiltaket har medført vektøkning, økt samhandlingstid, samt etablert rutiner for å ivareta ADL-ferdigheter og hygiene.
Presentasjon #3 (12:00 - 12:20)
Digitale atferdsavtaler for tilbakeføring til skole
Elise Holth Oslo Kommune, Bydel Bjerke
Eivind Wold Sandvik Oslo Kommune, Bydel Bjerke
 

Sammendrag:

En barneskoleelev hadde vært borte fra skolen i over et år og brukte nesten all tid for seg selv med dataspill. Videre hadde eleven ingen fast døgnrytme og vanlige hygieniske aktiviteter uteble. Ved hjelp av e-plan med tilhørende forsterkningssystem begynte eleven å gå på skole, pusse tenner, dusje, følge en normal døgnrytme, bytte klær og omgås andre mennesker på fritiden.
Presentasjon #4 (12:20 - 12:40)
Økt selvstendighet med bruk av digitalt formidlet handlingskjeder
Line Haugnes Oslo Kommune, Bydel Frogner
Camilla Bentsen Olsen Oslo Kommune, Bydel Frogner
 

Sammendrag:

Presentasjonen omhandler en kvinne på 40 år med Downs syndrom og moderat utviklingshemming som har en historikk med lært hjelpeavhengighet. I 2019 startet hun opp med e-plan for å fremme selvstendighet i både matlaging og i daglige rutiner. Det ble blant annet utformet handlingskjeder med individuelt tilpassede hjelpebetingelser for å etablere aktiv deltakelse og en mer selvstendig hverdag. e-planen ble også iverksatt som et forebyggende tiltak med tanke på konsekvenser av aldring og mulig demens. Resultatet etter innføring av e-plan er en svært stolt og en mer selvstendig dame som har bedre oversikt og som mestrer en større del av sin egen hverdag.
Fredag 11:00 - 11:45
Forelesning (Storefjellhall 2)
Hvordan ABA kan veiledes i spesialist­helsetjenesten - et kasus. Gjennom et kasus beskrives hvordan veiledning ved anvendt atferds­analyse er blitt gjennomført fra spesialist­helsetjenesten inn mot en uerfaren utøver i en barnehage, på et barn diagnostisert med uspesifisert psykisk utviklings­hemming og barneautisme.
Søren Jensson Skår Habiliteringstjenesten for barn og unge, Helse Stavanger
 
Nøkkelord: spesialisthelsetjenesten, psykisk utivklingshemming, autisme, barn, veiledning, barnehage

Sammendrag:

Atferdsanalytikere i spesialisthelsetjenesten kan argumenteres for å være mangelvare. I løpet av et år som psykolog og atferdsanalytiker i habiliteringstjenesten har jeg opplevd å møte fagfolk, foreldre og utøvere i førstelinjen som ønsker å involvere atferdsanalytiske prinsipper i tiltak. Det foreligger derimot utfordringer knyttet til gode føringer for hvordan spesialisthelsetjenesten skal veilede foreldre eller utøvere i førstelinjen etter «best-practice» prinsipper. Kunnskapsoverføring som involverer både teori og praksisferdigheter argumenteres for å være mest effektiv ved hands-on veiledning. Ofte kan det involvere en intensiv periode med veiledning, som ikke alltid passer inn i standard forløp i spesialisthelsetjenesten. I løpet av 1 år veiledet jeg en ansatt i en barnehage, som arbeidet med et ungt barnsom ikke spiste nok selv og PEG var operert inn. Utøver i barnehagen hadde ikke tidligere erfaring med atferdsanalyse. Med dette kasus skal jeg forsøke å inspirere til diskusjon omkring hvordan veiledning fra spesialisthelstjenesten kan gjennomføres for å etablere hensiktsmessig og kvalitetssikker atferdsanalytiske tiltak i førstelinjen.
Fredag 12:00 - 12:45
Forelesning (Storefjellhall 2)
Tiltak for å redusere mangeårig hyleatferd hos en multi­funksjonshemmet kvinne
Jo Mellemstuen Bydel Søndre Nordstrand
Hilde Pettersen Bydel Søndre Nordstrand
Adrian Høiland Bydel Søndre Nordstrand
 
Nøkkelord: Avledning, positiv forsterkning, ABAB-design, Ikke kontingent forsterkning

Sammendrag:

Forelesningen omhandler ulike tiltak rettet mot hyleatferd hos en dame med multifunksjonshemming. Hyleatferden er så høy at den er å regne som vesentlig skade mot andre personer som befinner seg i nærheten. Det er fattet vedtak etter HOL Kap.9 for å hjemle tiltak med bruk av tvang og makt for å hindre vesentlig skade. Det er også igangsatt tiltak med bruk av avledning og positiv forsterkning, samt etterfølgende tiltak med bruk av ikke kontingent forsterkning. Resultater fra ABAB-design presenteres, samt at det vil diskuteres hvorfor det i denne saken er viktig å benytte seg av et ABAB-design.
Fredag 13:00 - 13:45
Forelesning (Syningen)
Atferds­terapeutiske tilnærminger i behandling av kroniske tics hos voksne
Petter Espeseth Emhjellen Avdeling for nevrohabilitering, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus
Morten Bekk Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Sør-Øst
 
Nøkkelord: tics, Tourette, comprehensive behavioral intervention for tics, habit reversal training, exposure with response prevention

Sammendrag:

Presentasjonen omhandler atferdsterapeutiske tilnærminger til forståelse og behandling av tics ved kroniske ticstilstander hos voksne. Tics hos voksne er forbundet med problemer knyttet til helse, funksjonsevne og livskvalitet. Evidensbaserte atferdsterapeutiske metoder har moderate til store effekter når det gjelder reduksjon av tics, og er anbefalte behandlinger i nasjonale og internasjonale retningslinjer. Presentasjonen har hovedfokus på ticskontrollerende trening (comprehensive behavioral intervention for tics), men den omfatter også eksponering med responsprevensjon. Presentasjonen tar for seg funn fra forskningslitteraturen, teori og anonymiserte eksempler fra klinisk praksis og fra et gjennomført kvalitetssikringsprosjekt; "Tics-kontrollerende trening i gruppe for voksne med Tourettes syndrom / kroniske tics tilstander".
Fredag 13:00 - 13:45
Forelesning (Storefjellhall 2)
Hvordan gi en ung mann med alvorlig til dyp utviklings­hemming og god sosial kompetanse et godt nok tilbud i hverdagen? En case­presentasjon om balansegang mellom frihet og hjelp, og mellom styring og egne valg
Marcus Arnesen Aurskog-Høland kommune
Silje Jonette Fjeldskogen Aurskog-Høland kommune
Rita Kragtorp Nilsen Aurskog-Høland kommune
 
Nøkkelord: God sosial fungering, alvorlig utviklingshemming, struktureringsverktøy som dagsplan og ukeplan, utprøving av e-plan?

Sammendrag:

Mannen har et stort nettverk og er sosialt aktiv med kamerater, er på pub og andre aktiviteter. Dette har mange positive elementer, men også negative. Samtidig som han fungerer godt sosialt har han diagnosen alvorlig utviklingshemming, ned mot dyp utviklingshemming på enkelte områder. Mannen har et stort spenn mellom kognitiv fungering og sosial fungering Hvordan henger dette sammen? Hvordan ivareta mannen slik at kameratene har god og ikke dårlig innflytelse? Og hvordan kan vi gi han god nok bistand til å ivareta alle hans behov? Hvordan kan vi jobbe for å ikke bidra til mer stigmatisering i hverdagen?

Forelesningen vil omhandle utfordringene og det arbeidet som er gjort etter utredning og ny diagnose. Vurderinger og analyser som ligger til grunn for hvordan bistand gis i dag belyses. Temaer som gås igjennom er preferansekartlegging, igangsetting av nye styrings- og struktureringssystemer, registrering og utprøving av e-plan.
Fredag 14:00 - 14:45
Forelesning (Veslefjellhall 1)
Etablering av tegn­økonomi og dagsplan med bruk av bilder
Mathilde Opsahl Wibe Holmenkollen dagsenter og boliger
Kristin Grønlien Holmenkollen dagsenter og boliger
 
Nøkkelord: Tegnøkonomi, dagsplan, autisme, utviklingshemming

Sammendrag:

Casepresentasjon om arbeid med en ung kvinne med autisme og alvorlig utviklingshemming.
Grunnet kvinnens reduserte språkforståelse og manglende felles oppmerksomhet var hverdagen preget av "kamp" for å få gjennomført daglige rutiner. Ofte ble dagligdagse aktiviteter gjennomført med bruk av lokking, luring, lett masing og mild tvangsbruk. Etter henvisning til Avdeling for nevrohabilitering, Ullevål sykehus i 2018 startet arbeidet med å etablere samarbeidsatferd. Presentasjonen vil omhandle hvordan det er arbeidet med etablering av tegnøkonomi og bruk av bilder som diskriminanter for å påbegynne aktiviteter. Treningen har vært gjennomført i et samarbeid mellom dagsenter og bolig. Det vil bli fremlagt data på effekter og vist video fra treningen.
Fredag 14:00 - 16:45
Workshop (Storefjellhall 3)
Shaping av atferd
Marita Kvia Asker Kommune
Hanne Thorhallsson Asker kommune
 
Nøkkelord: Shaping, suksessive tilnærminger, prompt- og prompt-fading, forsterkning,

Sammendrag:

Atferd formes/shapes kontinuerlig av våre omgivelser. Innen det atferdsanalytiske feltet er det flere sentrale begrep knyttet til shaping. Det gjelder begrep som suksessive tilnærminger, operant betinging, prompt- og promptfadingprosedyrer.

Workshop er tilpasset for folk som jobber med mennesker med funksjonsnedsettelse, og som har et ønske om (1) å få en innføring i atferdsanalytiske begrep knyttet til shaping, (2) se praktiske eksempler på videoer, (3) å selv få prøve å shape atferd, og (4) se forslag til måter å sette opp trinnvise treningsprogram på ulike ferdigheter som å klippe med saks, analog klokke, bygge med duplo.
Fredag 15:00 - 15:45
Forelesning (Syningen)
Eksponerings­terapi i skolen.
Dag Gladmann Sørheim Karlsrud skole
 

Sammendrag:

10-13-åringer ved Karlsrud skole får opplæring i hvordan man kan bli kvitt fobiske reaksjoner ved hjelp av atferdsanalytiske prinsipper. De deltar i en time eller to med eksponeringsterapi, der en levende slange spiller hovedrollen i klasserommet. De får kjenne på kroppen en behandling som utføres gradvis og systematisk, og som de selv har kontroll over. Elevene nærmer seg gradvis en levende slange, men man går ikke videre før eleven selv er klar for det. Til slutt klarer de å holde slangen i hendene. Barna rapporterer om positive mestringsopplevelser, og det har utelukkende vært gode tilbakemeldinger fra foreldrene.

Målet med dette lille foredraget er at publikum blir kjent med fremgangsmåten.
Fredag 15:00 - 16:45
Forelesning (Storefjellhall 1)
Case­presentasjon av kvinne med lang historie med grense­overskridende seksuell atferd Kartlegging, forebyggende tiltak og resultater vil vektlegges
Bente Svendsrud Oslo universitetssykehus
Renate Skogly Omsorgspartner AS
 
Nøkkelord: Grenseoverskridende seksuell atferd

Sammendrag:

Kvinnen ble i 2022 henvist til habiliteringstjenesten for bistand til opplæring i seksuell helse, samt volds-og overgrepsforebyggende arbeid. Kvinnen har en lang historie med å ferdes ute på egenhånd. Hun tar ukritisk kontakt med fremmede menn og har manglende forståelse for påfølgende konsekvenser.

Presentasjonen vil inneholde en grundig gjennomgang av ulike kartleggingsverktøy, tiltak som er iverksatt og resultater. Kartleggingsverktøy som er benyttet er SexKunn, Trafikklyset og PROFESOR. Det vil også vurderes gjennomføring av Aim3.

Miljøterapeutiske tiltak som er benyttet er blant annet atferdsavtaler med bruk av tekst i kombinasjon med annen visuell støtte. Hovedmålet med tiltaket er økt tid i samhandling ved inngåelse av avtaler og innføring av flere meningsfylte aktiviteter, samt bruk av sosiale historier. Dagsplanen hun har i dag vil etter hvert innlemmes i e-Plan, som fremmer mestring, motivasjon og medvirkning i hverdagen.
Lørdag 09:00 - 09:45
Forelesning (Veslefjellhall 2 og 3)
Betydningen av arbeid etter modellen positiv atferds­støtte for økt livskvalitet og hvordan dette kan påvirke tjeneste­mottaker i arbeid med atferd som utfordrer.
Jørn Morten Eng Habilitering Hadeland AS
Helga Skollerud Habilitering Hadeland AS
 

Sammendrag:

I denne case presentasjonen vil det belyses hvordan atferdsanalytisk arbeid etter modellen positiv atferdsstøtte kan redusere atferd som utfordrer hos person med lett utviklingshemming. I positiv atferdsstøtte er brukermedvirkning og god livskvalitet essensielt. Vi vil derfor belyse arbeidsmodellen i praksis, og hvordan brukermedvirkning og økt livskvalitet har hatt hovedfokus i vårt arbeidet med å redusere atferd som utfordrer. Vi kommer til å gå gjennom tiltak som er gjennomført systematisk og data vil bli presentert grafisk, og hvordan data har blitt benyttet systematisk i møte med tjenestemottaker.
Lørdag 10:00 - 12:45
Workshop (Storefjelltoppen 1)
Atferdsaktivering for depresjon En kort og praktisk introduksjon
Martin Øverlien Myhre Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Universitetet i Oslo
Eimund Fløisbonn Arnesen Oslo universitetssykehus
Stian Slotnes Larsen Sentral Fagenhet for tvungen omsorg
 
Nøkkelord: Depresjon, atferdsaktivering

Sammendrag:

Brief Behavioral Activation Treatment for Depression (BATD) er en evidensbasert, kort, strukturert og atferdsorientert tilnærming til behandling av depresjon. Workshopen vil bygge på BATD manualen og fokusere på hovedkomponentene. Først vil en atferdsanalytisk forståelse av depresjon som danner behandlingsrasjonalet for BATD introduseres. Deretter vil vi gå gjennom komponentene selvmonitorering, kartlegging av verdier og mål og planlegging av aktiviteter. Workshopen vil følge strukturen til de første 3 øktene i BATD. Workshopen består av vekselsvis korte forelesning, praktiske eksempler og øvelser. Det forventes aktiv deltagelse i workshopen og det vil bli sendt materiale som krever en kort forberedelse i forkant. Workshopen er rettet mot depresjon hos personer uten utviklingshemming.
Lørdag 10:00 - 10:45
Forelesning (Storefjellhall 2)
Åpenbart behov for hjelp – men motsetter seg den
Are Molund HAVA Omsorg AS
Annika Poulsen HAVA Omsorg AS
 

Sammendrag:

I forelesningen blir det presentert en arbeidsmodell basert på atferdsanalytisk tilnærming om hvordan man kan komme i posisjon til å til å hjelpe barn og unge med stor vegring mot tjenesteapparatet, som fremviser tydelige samhandlingsvansker eller utfordrende atferd. Det vil gjennom en rekke konkrete caser bli eksemplifisert hvordan vi arbeider i faser, skreddersyr miljøarbeidet rundt den enkelte person og nettverket rundt. Vi kommer fortløpende gå inn på etiske og faglige vurderinger som stadig dykker opp i arbeidet.
Lørdag 11:00 - 12:45
Forelesning (Veslefjellhall 1)
Hvordan lykkes med å implementere atferdsavtaler i velferdsteknologi? Ulike effekter man kan oppnå ved å implementere atferdsavtaler i velferdsteknologi
Yvonne Milanes Asker kommune
 
Nøkkelord: Atferdsavtaler, apporganiserte atferdsavtaler, tegnøkonomi, motivasjon, anvendt atferdsanalyse, velferdsteknologi, igangsettingsvansker, eksekutive funksjonsvansker, aktiviteter i dagliglivet (ADL), utviklingshemming, autismespekterforstyrrelse

Sammendrag:

Presentasjonen tar utgangspunkt i et prosjekt som gjennomførte studier basert på praktisk utprøving av atferdsavtaler implementert i velferdsteknologiske løsninger, for personer med utviklingshemming. Metoden ble gitt navnet «apporganiserte atferdsavtaler». Prosjektet ble støttet økonomisk av Helsedirektoratet og gjennomført fra 2014- 2019. I studien ble det benyttet AB-design (N=5). Resultatene viser at studiens betingelse B, som er intervensjon med apporganiserte atferdsavtaler, skårer best på samtlige indikatorer det ble innhentet data på. Studiens betingelse A, som er baseline, skårer lavt på alle indikatorer. Prosjektet har fortsatt etter 2019 og det vil bli lagt frem flere studier fra perioden 2019-2022. Data vil legges frem, samt videoopptak og bilder for å vise systemene i bruk.

Hvilke effekter kan man dra nytte av ved å implementere atferdsavtaler i velferdsteknologi? Det argumenteres for at apporganiserte atferdsavtaler kan bidra til økt selvstendighet, samt høyere kvalitet og effektivitet av tjenester. Presentasjonen introduseres av Pål Skogstad som var ekstern veileder av prosjektet.
Lørdag 11:00 - 11:45
Forelesning (Storefjellhall 2)
Relasjons­bygging ved fravær av krav for å komme i posisjon for sam­handling. Tillitskapende tiltak.
Lene Anett Olsen Lillestrøm kommune
Ole Kristian Stenseth Lillestrøm kommune
 
Nøkkelord: Tverrfaglig samarbeid, brukermedvirkning, forsterkersystem, tegnøkonomi, teamstruktur og møtevirksomhet, informasjonsflyt, fremdriftsplan,

Sammendrag:

Casefremlegg av en tjenestemottaker, kvinne i 20-årene. Hun er aktiv i hverdagen med dansing, turer og tilrettelagt arbeid. Hun er sosial med et stort nettverk. Hun har moderat psykisk utviklingshemning med manglende språk og anvender tegn til tale og SMS som kommunikasjonsverktøy. Hun flyttet fra foreldre inn i ny bolig, med 46 timer bistand, hvor hun motsatte seg samhandling med tjenesteyterne ved å låse døren. Dette førte til redusert matinntak og utfordringer knyttet til hygiene. Til slutt hentet foreldrene henne hjem igjen og ønsket overflytting til en annen bolig. Det åpnet seg en leilighet der hun hadde vært på avlastning og var kjent fra før. Fremlegget tar for seg detaljert planlegging av overføringen. Tverrfaglig samarbeid med voksenhabiliteringen, foreldre og tidligere bolig. Metoden omhandler 1:1 bemanning, fokus på fremdriftsplan, relasjonsbygging ved fravær av krav, forsterkersystem, tegnøkonomi og bruk av fagadministrativt system med teamstruktur og møtevirksomhet. I dag er status at det har blitt etablert gode relasjoner med flere tjenesteytere. Det er også akseptert at andre får lov til å komme inn i leiligheten og samhandle. Matinntak og hygiene blir godt ivaretatt. Det blir lagt frem eksempel på forsterkersystem med en økning i krav.
Lørdag 11:00 - 11:45
Forelesning (Storefjellhall 3)
Anvendt atferds­analyse i nærings­livet – Bedre finansielle beslutninger
Hilde Mobekk Mindshift AS
Sarah Fjeld Oueslati Mindshift AS
 
Nøkkelord: valgatferd, beslutningstaking, spørreundersøkelser, baseline, atferdsendring

Sammendrag:

Folk tar valg hele tiden, bevisst eller ubevisst, i alle aspekter av livet; fra de små, enkle tingene til å takle livets store spørsmål. Beslutningstaking blir sett på som et av de mest avgjørende fenomenene for å forstå hvordan mennesker oppfører seg. Valgatferd er et kjerneområde innen atferdsanalyse, fra grunnforskning til anvendt praksis. I naturlige miljøer, som i organisasjoner, er det nesten alltid flere tilgjengelig responsalternativer. Kompleksiteten varierer fra mindre valg som er enkle å ta til mer sammensatte valg som er vanskeligere å ta siden vi ofte ikke har nok informasjon, valgene innebærer mye usikkerhet og/eller har store konsekvenser. Valgene våre bestemmes ut fra kombinasjonen av vår læringshistorie, forsterkningsbetingelser og i hvilken kontekst beslutningen tas. I organisasjoner fokuseres det tradisjonelt på resultatmål (Key Performance Indicators), ofte basert kun på historiske data, i stedet for selve atferden som er nødvendig for ønsket måloppnåelse. I Mindshift AS er vi spesielt opptatt av atferdsindikatorer (Key Behavior Indicators) – hvilken atferd er nødvendig for å oppnå ønskede resultater. Hvordan og på hvilket grunnlag vi tar beslutninger kan ha stor innvirkning på måloppnåelse. I denne forelesningen vil vi presentere en case om hvordan vi jobber med enkeltpersoner og team for å optimalisere økonomiske beslutninger i organisasjoner. Vi bruker blant annet forskningsbaserte spørreundersøkelser for å kartlegge beslutningsstil og risikoatferd, og sammenligner resultatene med historiske data for å øke innsikten og få en god baseline for å skreddersy tiltak.
Lørdag 13:00 - 13:45
Forelesning (Storefjellhall 2)
Treatment of self-injurious behavior En funksjonell behandling av selvskading
Stian Slotnes Larsen Sentral fagenhet for tvungen omsorg, St.Olavs hospital
 
Nøkkelord: Funksjonell analyse, differensiell forsterkning, alternativ atferd, ferdighetstrening

Sammendrag:

Prevalensen av selvskading blant norske ungdommer er økende, og for å møte den dertil økende gruppen sårbare unge voksne, er det behov for tilgjengelige, effektive og evidensbaserte tilnærminger for behandling av selvskade. Treatment of Self-Injurious Behavior (T-SIB) er en kortvarig behandling av selvskading, hos personer uten borderline personlighetsforstyrrelse, inndelt i ni økter. Manualen bygger på en funksjonell forståelse av selvskading. T-SIB har blitt undersøkt i to randomiserte kontrollerte studier med lovende resultater når det kommer til reduksjon av selvskading og effekten holder seg over tid. I dette innlegget vil den norske oversettelsen presenteres og vi vil diskutere erfaringer knyttet til denne. Behandlingen er bygget opp som et samarbeid mellom klient og terapeut og innebærer opplæring i funksjonelle analyser, forsterking av alternativ atferd og individualisert ferdighetstrening.
Lørdag 14:00 - 15:45
Forelesning (Veslefjellhall 2 og 3)
Fra et liv i destruktivitet til aksept og forståelse for egen situasjon
Raymond Johansen Habilitering Hadeland AS
Maiken Mortensen Habilitering Hadeland AS
Petter Joelsen Habilitering Hadeland AS
 

Sammendrag:

Hovedpersonen er en dame i 40-årene med høy intelligens og gode evner. Hun har også autisme og ADHD. Hun har etter eget utsagn hatt “de fleste diagnosene i ICD-10”. Hun har hatt behov for bistand fra kommunale og statlige hjelpeinstanser i mange år, i tillegg til lange innleggelser i psykiatrien. På grunn av høy intelligens og en traumatisk bakgrunn har hun svært gode evner i det å utvise destruktiv atferd rettet mot hjelperne sine. Hun har plukket ut enkelte i personalgrupper og utvist krevende destruktiv atferd rettet mot dem helt til de har sagt opp sine stillinger, blitt flyttet av arbeidsgivere eller på andre måter forsvunnet. Denne atferden har ført til at "ingen" har klart å hjelpe henne til å leve et godt liv. Hun har også mistet alt av familie og private relasjoner. Forelesningen vil ta for seg hvordan vi har jobbet for at hovedpersonen skal se sine egne destruktive mønstre gjennom bruk av elementer fra blant annet ACT og relasjonell rammeteori. Vi har gjennomført grundige funksjonelle analyser over tid, og forklart resultatene av analysene på et høyt faglig nivå til hovedpersonen selv. Dette har gjort at hun har klart å nyttiggjøre seg av en forenklet atferdsavtale for å få hjelp til sin personalselektive utagering. Data fra denne atferdsavtalen vil bli vist. Data fra øvrig behandling vil også bli vist, men det poengteres at atferdsklassene er av en så kompleks art at det er nærmest umulig å ta gode frekvensmålinger på disse. Det vil derfor bli vist andre måter vi har samlet data på.
Lørdag 14:00 - 17:30
Workshop (Storefjelltoppen 1)
Tegn­økonomi Hvordan utarbeide, etablere og sikre opprettholdelse av effektive tegn­økonomisystemer?
Jonny Finstad Ecura AS
 

Sammendrag:

Helt siden B.F. Skinners ”The Behavior of Organisms” fra 1938 har betinget forsterkning vært et mye drøftet og anvendt prinsipp i atferdsanalysen. I 1968 presenterte Allyon og Azrin ” The Token Economy: A Motivational System for Therapy and Rehabilitation”, som handler om utarbeiding av effektive tegnøkonomisystemer.
I dag er tegnøkonomi anvendt med stort hell i en rekke struktureringsprogrammer, opplæringstiltak og atferdsreduserende tiltak som for eksempel DRO.

Denne work shop tar sikte på å gjøre deltatagerne i stand til å etablere nøytrale stimuli som betingede forsterkere, utarbeide effektive tegnøkonomiprogrammer, unngå avbetinging av allerede betingede forsterkere samt lage ulike former for spare-/bonussystemer. Det vil bli noe teoretisk innføring (ca. 1,5 time) og mye praktisk arbeid. Det er en fordel om deltagerne jobber med tjenestemottakere der det er planer om å iverksette tegnøkonomi eller som allerede bruker det. Aktuelle måter å arrangere tegnøkonomi for nettopp disse personene kan drøftes særskilt under det praktiske arbeidet.
Lørdag 14:00 - 15:45
Symposium (Nystølsfjellet)
Langvarig behandling av utfordrende atferd med fokus på opplæring i alternativ atferd, og tilrettelegging av rammebetingelser
Stein Modig Andersen Stendi Heimta AS
 

Sammendrag:

Utfordrende atferd kan være forsterket over år, å være svært robust mot endring. Det kan gå lang tid før man ser resultater av tiltak, endringene kan være relativt små, men allikevel viktige på veien mot mer langsiktige mål. Det er derfor viktig å ha både kortsiktige og -langsiktige mål, og evaluere effekt hyppig. Individuell tilrettelegging og tilpassede rammebetingelser er også viktig for å lykkes.

Forebygging kan være like viktig som behandling, og er noen ganger også sammenfallende, for eksempel opplæring i alternative ferdigheter til den utfordrende atferden. Det er alltid en viss sannsynlighet for at tiltak «ikke virker lengre», og utfordrende atferd spontant oppstår eller blir funksjonell igjen. Det er viktig å ta høyde for dette i evalueringer slik at tiltak ikke endres eller avsluttes, uten å ha vurdert sannsynlige langsiktige effekter.
Innledningsvis i symposiet blir det en kort gjennomgang av funksjonelle analyser og relevante metoder, og mål- og evalueringsprosesser. Det presenteres tre ulike tiltak hvor det er arbeidet målrettet over flere år med gode resultater.
Presentasjon #1
Fra uro, utagering, angst og politi - til mer sam­handling, færre hendelser med utfordrende atferd, og mer bruker­medvirkning
Caroline Nerbø Stendi
Kjærsti Bergli Stendi
 

Sammendrag:

Målrettet miljøarbeid over tid med fokus på samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjeneste, økte ressurser, tilpasning av krav og forventninger, og lik praksis har skapt en tryggere og mer forutsigbar hverdag for en ung mann med schizofreni.
Presentasjon #2
Målrettede tiltak for å øke sinnemestring og toleranse for variasjon, og mindre rigiditet og kontrollbehov for en ung mann med aspergers syndrom
Roger Volden Stendi
Bjørn Eskild Ødegård Stendi
 

Sammendrag:

Fading av krav og forventinger, atferdsavtaler, brukermedvirkning, og langvarig arbeid med små mål av gangen eliminerte behovet for tvang og makt, og bemanningen er redusert. Mannen er nå i jobb, og har tatt opp igjen tapt skolegang.
Presentasjon #3
Ekstinksjon av unnslippelse og forsterkning av alternativ atferd for en mann med lett utviklings­hemning som kan gjøre alvorlig skaldevoldene atferd
Sarp Wilhelm Ulker Stendi
 

Sammendrag:

Et meget inngripende kapittel 9 vedtak regulerte tiltak for å håndtere skadevoldende atferd, i tillegg til mye bistand fra politi. Det er jobbet parallelt over lang tid med målrettede tiltak for å øke samhandling og følging av regler med gode resultater, blant annet via atferdsavtaler.
Lørdag 15:00 - 16:45
Forelesning (Storefjellhall 3)
Bad ass Dad Hvordan bruke et motivasjonssystem så det faktisk fungerer
Rasmi Krippendorf
 
Nøkkelord: Motivasjonssystem, atferdsavtaler

Sammendrag:

Foredraget er en personlig fremstilling av hvordan foreleser (etter hvert) fikk et effektivt motivasjonssystem opp å gå og gi ønskede resultater. Rasmi Krippendorf har intet mindre enn 3 barn og gir en dybdegående beskrivelse av alle de mange opp og ned, om og rundt, ut og inn som måtte til. Presentasjonen kommer både omkring forskjellige tekniske sider ved motivasjonssystemer, hvordan man problemløser underveis og hvordan man unngår å falle i de mange feller som ligger og lurer.

Foredraget er samtidig en presentasjon av Jill Dardig og William Heward's nylig oversatte bok "Nå snakker vi" fra forlaget Tell, og det er ikke utenkelig at forfatterne deltar via Zoom og kan svare på konkrete spørsmål om atferdsavtaler.
Lørdag 16:00 - 16:45
Forelesning (Veslefjellhall 2 og 3)
En god start på dagen
Inez Veronika Nordseth-Antonsen Oslo Kommune
Stein Marvold Oslo Kommune
 
Nøkkelord: autismespekterforstyrrelse, sosiale historier, kosthold, kostholdsendring

Sammendrag:

Presentasjon av en ung mann med autismespekterforstyrrelse. Han har BMI på over 40, som kategoriseres som fedme grad III, og det er sterkt anbefalt å gjøre kostholdsendringer. Det er tidligere gjort mye med lunsj og middag, men frokosten var preget av høyt innhold av sukker, og lite næringsrik mat. Etter en baselineperiode der vi målte gjennomsnittlig mengde og kcalori-inntak i en periode på to uker, utarbeidet vi en sosial historie som ga mannen informasjon om frokostblandingen, og hvilket terningkast den har fått basert på næringsinnhold. Samtidig fikk mannen bistand til å velge annen og mer næringsrik frokost. Tiltakene har hatt effekt, og mannen lager seg en frokostmeny ukentlig, som er basert på hans preferanser. I tillegg bidrar frokostmenyen til både brukermedvirkning og variasjon i kostholdet.
Lørdag 16:00 - 16:45
Forelesning (Nystølsfjellet)
Fra analogt mas til digitale påminnere i et relativt normalt hjem
Aleksander Vie Høgskulen på Vestlandet
Annika Poulsen HAVA Omsorg
 
Nøkkelord: Home Assistant og tegnøkonomi

Sammendrag:

Den foreliggende forelesningen tar for seg hvordan en husholdning på fire personer benytter atferdsanalyse i kombinasjon med smarthjemteknologi for å få øke graden av positiv samhandling mellom voksne og barn – samt det å få et ryddigere hjem. Det vil bli vist eksempler på hvordan smarthjemmet kan presentere et tegnøkonomisystem, gi påminnere, registrere atferd og ikke minst levere forsterkere.
Søndag 10:00 - 12:00
Forelesning (Veslefjellhall 1)
Tjenester til to voksne personer med Prader Willis syndrom En case­presentasjon som belyser likheter og ulikheter ved målpersonene og tjenestetilbudet
Siv Hege Tømmerhol Grøndahl Aurskog Høland kommune
Gry Renate Slora Aurskog-Høland kommune
 
Nøkkelord: Atferdsavtaler, enkeltavtaler, forsterkningssystem, kapittel 9, psykisk helse, god hverdag, god helse

Sammendrag:

Prader Willis er et syndrom som medfører helt spesifikke utfordringer og vansker. Forelesningen vil gi en kort innføring i diagnosen, målpersonenes historie, funksjonsnivå og utfordringer. Kartlegging, analyser og anbefalinger fra Frambu og Voksenhabiliteringstjenesten ligger til grunn for hvordan vi gir bistand til målpersonene.

Vi vil i forelesningen presentere preferansekartlegging, registrering av mestring på atferdsavtaler, utforming og bruk av atferdsavtaler i praksis, andre styringssystemer og vedtak etter HOL kap.9. Begge målpersonene har vedtak etter kapittel 9. Målet for arbeidet er gi målpersonene et godt liv med god fysisk og psykisk helse.
Søndag 10:00 - 11:00
Forelesning (Nystølsfjellet)
Det er dårlig gjort at personalet gjør så mye forskjellig Tegn­økonomi - fra fiasko til suksess
Ingrid Vengen Hansen Rælingen kommune
Camilla Sypriansen Rælingen kommune
 
Nøkkelord: tegnøkonomi, epilepsi, behandlingsintegritet, personalopplæring

Sammendrag:

Tjenestemottaker er 33 år, og har diagnosene moderat/dyp psykisk utviklingshemning og alvorlig grad av multifokal symptomatisk epilepsi. Det vektlegges at vedkommende deltar på aktiviteter utenfor boligen, men er vanskelig å motivere. Det ble derfor igangsatt tiltak med økt livskvalitet som hovedmål. Virkemidlene som ble benyttet var lik praksis, tegnøkonomi og bildestyring.

Personalet fulgte ikke tiltaket, og tiltaket ble justert med målsetning om bedre flyt i samhandling mellom tjenestemottaker og personal.

Personalet fulgte fremdeles ikke tiltaket, og tiltaket justeres nok en gang. Denne gang ved ny runde med baseline og forsterkerkartlegging, med hjelp fra vernepleierstudent. Tiltaket igangsettes på nytt, men det er fremdeles problemstillinger som må løses, og nye som oppstår.

Det blir arrangert workshop med rammebetingelser og direkte tilbakemeldinger som tema, det blir holdt faginnlegg om behandlingsintegritet og en fagkveld for tjenesteyterne. Tiltaket igangsettes på nytt med nye retningslinjer, og forelesningen vil presentere hvordan det gikk videre.