home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Onsdag 15:00 - Torsdag 13:00
Symposium (Veslefjellhall 2 og 3)
Forseminar: Skolevegring Forekomst, forståelse og behandling
Martin Øverlien Myhre
 

Sammendrag:

Stadige flere barn har høyt fravær fra skolen, og dette er et problem for barn og unge som kan få store konsekvenser. Omfattende skolevegring fører i mange tilfeller til store kunnskapshull og sosial isolasjon fra jevnaldrende. Skolevegring er et sammensatt problem som påvirkes av mange ulike faktorer. Målet med forseminaret er å belyse skolevegring hos barn og unge fra ulike innfallsvinkler. Forseminaret tar et bredt utgangspunkt og vil fokusere på skolevegring hos barn og unge både med og uten utviklingsforstyrrelser, behandling av skolevegring basert på anvendt atferdsanalyse og evidens-baserte programmer som bygger på atferdsanalyse, i tillegg til å belyse vegring generelt i et atferdsanalytisk perspektiv.

  Se for øvrig informasjonssiden om forseminaret: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/program/forseminar-skolevegring/

Presentasjon #1 (15:00 - 15:15)
Velkomst
Martin Øverlien Myhre Universitetet i Oslo
Presentasjon #2 (15:15 - 16:00)
Når personen nekter å utføre oppgaver og for eksempel å gå på skole Forståelse og behandling
Børge Holden Sykehuset Innlandet HF
 

Sammendrag:

En vanlig og alvorlig problematferd er å nekte å utføre viktige oppgaver eller å nekte være på viktige arenaer. Slik atferd kan, enkelt sagt, skyldes ubehag ved å utførelse eller tilstedeværelse, eller at det er mer å «hente» ved å gjøre noe annet eller ved å være andre steder. Behandling må legges opp deretter, alt fra tilrettelegging for å komme personen i møte, til å stille tydelige krav som personen ikke skal unnslippe. Jeg skal gå gjennom noen av beslutningene som må tas i den forbindelse, og noen behandlingsopplegg der de fleste har dreid seg om tydelig krav til den som nekter.
Presentasjon #3 (16:15 - 16:35)
Kartlegging av årsaker til at elever nekter å gå på skolen Bruk av SRAS-R for å kartlegge årsaker til fravær
Jan-Ivar Sållman Hamarregionen PPT
 

Sammendrag:

Christopher A. Kearney har bidratt vesentlig til nyere forståelse og behandling av skolenekting. En stor del av denne forskningen og litteraturen på temaet skolenekting vektlegger behandling basert på analyser av hvorfor problemet har oppstått og hvorfor det vedvarer. Elever som nekter å gå på skolen er ikke en ensartet gruppe, og det vil være viktig å kartlegge hver enkelt elev for å få fram det unike både ved årsakene til skolenektingen, og selve skolenektingsatferden. Som igjen er viktig for å komme frem til riktige tiltak. 
Presentasjon #4 (16:35 - 16:55)
Skolevegring - En gjennomgang av internasjonale problemstillinger og kunnskapsoppsummeringer
Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet
 

Sammendrag:

Innlegget vil gi en gjennomgang av skolevegring, hvordan fenomenet har blitt forstått og konseptualisert, og hvilke behandlingsinnsatser som har blitt oppsummert i metaanalyser: Design som er brukt, innhold i behandlingspakker, kvalitet på studiene, effekt på tilstedeværelse og angstreduksjon, og presisjon av effektestimater.
Presentasjon #5 (17:15 - 17:35)
Atferdsanalytiske metoder i arbeid med skolevegring
Pål Skogstad Ecura Veiledning og habilitering
Vetle Aaserud Berge Ecura Veiledning og habilitering
 

Sammendrag:

Ecura gir bistand til barne- og ungdomsskoler knyttet til utfordringer hos enkeltelever og for hele klasser. En vanlig utfordring er høyt fravær fra skolen. Dette kan føre til kunnskapshull og sosial isolasjon. I presentasjonen vil ulike typer tiltak basert på anvendt atferdsanalyse som bidrar til reduksjon av skolefravær presenteres.
Presentasjon #6 (17:35 - 17:55)
Skolevegring - Forebygging ved skolebytte
Renate Larsen Kapellveien habiliteringssenter
Cecilie Johannessen Kapellveien habiliteringssenter
 

Sammendrag:

Kapellveien habiliteringsenter mottar henvisninger vedrørende barn og ungdom med utfordrende atferd. I flere tilfeller følger vi barna over tid og gjennom ungdomsårene. I forbindelse med puberteten, ses ofte atferdsendring hos ungdom, og dette kan komme til uttrykk på ulike måter, i noen tilfeller skolevegring. Vi skal belyse en case om en gutt med alvorlig skolevegring i forbindelse med overgang til ungdomsskolen. Mulige årsaker til skolevegringen vil bli drøftet og det vil bli gitt en gjennomgang av iverksatte tiltak, effekten av disse, samt dagens status.
Presentasjon #7 (09:00 - 09:45)
Skolefravær - et fenomen med mange navn Hvordan kan vi forstå det og hva vet vi om fraværet blant elever med autismespekter­forstyrrelse?
Ellen Kathrine Munkhaugen Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk lidelse
 

Sammendrag:

Skolevegring, skulk, skolevegringsatferd, problematisk skolefravær, mange begrep som gjør at det kan være komplisert for praksisfeltet å orientere seg. Selv om begrepene varierer i innhold er det enighet om at årsakene kan være mange og sammensatte og at det krever en god kartlegging og analyse før tiltak forsøkes. Videre at det er nødvendig å involvere både eleven, foreldrene og lærere i dette arbeidet. Det er fremdeles mye forskningen ikke har svar på, men det er avdekket at elever med autismespekterforstyrrelse har en økt risiko for å utvise skolevegringsatferd. Denne forelesningen vil i tillegg til å omfatte det vi vet fra forskningen om elever med autismespekterforstyrrelse belyse det som er avdekket for den generelle barn- og ungdomspopulasjonen.
Presentasjon #8 (10:00 - 10:45)
De utrolige årene (DUÅ) Et evidensbasert tiltak i arbeide med barn og unges psykiske helse
Willy Tore Mørch Norges Arktiske Universitet - Universitetet i Tromsø
 

Sammendrag:

De utrolige årene (DUÅ) er utviklet av professor Carolyn Webster-Stratton ved University of Washington i Seattle fra begynnelsen av 1980-tallet og er fremdeles under utvikling. Det begynte som et behandlingsprogram for barn med atferdsvansker der foreldrene ble lært opp til å bli behandlere for egne barn. Rasjonalen var åpenbar og atferdsanalytisk i sitt vesen: Foreldrene organiserer forsterkningsbetingelsene for barnas atferd og derved utvikling. Påvirkning av barnas atferd må derfor gå gjennom foreldrene. Individualterapi med psykolog er kontraindisert, noe forskningen på dette feltet har bekreftet. Metoder og strategier som relasjonsbygging, barnestyrt lek, samarbeidsprosessen, belønningssystemene, tenkepause, prinsippene og rollespill er grunnleggende i DUÅ og bidrar til å utvikle tilknytning, sosial kompetanse, språk, selvfølelse og selvtillit både hos foreldre og barn. Som en logisk følge av denne arbeidsformen ble det også utviklet skole- og barnehageprogram og barnegrupper (Dinosaurusskolen) for aldersgruppene 0-2 år (babyprogrammet), 3-8 år (småbarnsprogrammet) og 9-12 år (barneprogrammet) både som forebyggende og behandlingsprogram. Evidensgrunnlaget vil bli presentert.
Presentasjon #9 (11:00 - 11:20)
Multisystematisk terapi i møte med skolevegring
Ida Ingridsdatter Lange-Nielsen Bufdir - MST Buskerud
Kaja Bøyesen Liebenberg Bufdir - MST Buskerud
Elin Guttormsen Bufdir - MST Buskerud
 

Sammendrag:

Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud rettet mot ungdom med alvorlig normbrytende atferd. Det kan dreie seg om aggresjon, rus og omfattende skolefravær. Behandlingen er intensiv, tidsavgrenset og retter seg mot familie, skole og nærmiljø. Et sentralt mål er å sette familien, skolen og andre systemer i stand til å endre ungdommens atferd og håndtere framtidige utfordringer. For å ta tak i skolefravær forsøker MST-teamet å forstå atferdsmønsteret i lys av ulike betingelser i ungdommens omgivelser. Ved å identifisere opprettholdende faktorer i og mellom de ulike systemene ungdommen inngår i, forsøker MST å finne en kombinasjon av løsninger som familien, skolen og nettverket kan bære videre på egenhånd. Presentasjonen viser til eksempler fra praksis der MST, familien og skolen jobber sammen for å finne løsninger som kan vare.
Presentasjon #10 (11:20 - 11:40)
"Superklubb" mot skolevegring
Dag Gladmann Sørheim Karlsrud skole
 

Sammendrag:

«Superklubb» er en hemmelig klubb, et tilbud som gis til elever som mistrives på skolen. Tiltaket kan også være til hjelp for barn som strever med ufrivillig skolefravær. Tiltaket blir presentert og diskutert.
Presentasjon #11 (12:00 - 12:20)
Akseptabilitet - utfordringer og muligheter
Martin Øverlien Myhre Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging
 

Sammendrag:

En av dimensjonene til sosial validitet handler om at prosedyrene bør oppleves som akseptable av deltageren, pårørende og andre involverte. Fokus på hvordan vi kan formidle atferdsanalytisk behandling på en akseptabel måte spiller en viktig rolle for anvendelsen av atferdsanalytiske intervensjoner. Når atferdsanalytikere arbeider i andre sektorer, slik som skolen, stilles det store krav til hvordan vi formidler tiltakene slik at de oppleves som akseptable og kredible. Innlegget vil tematisere noen utfordringer med atferdsanalytisk arbeid i sektorer med andre teoretiske utgangspunkt og forespeile muligheter for samarbeid med andre sektorer.
Presentasjon #12 (12:20 - 13:00)
Avslutning
Martin Øverlien Myhre Universitetet i Oslo
Torsdag 15:00 - 19:00
Workshop (Storefjellhall 3)
Lov om kommunale helse- og omsorgs­tjenester kapittel 9 Introduksjon til internopplæring. Sånn gjør vi det i Lørenskog kommune.
Linn Cecilie Paulsen Lørenskog kommune
Janne Borglin Lørenskog kommune
 
Nøkkelord: HOL Kapittel 9, Tvang og makt, Forebygging og andre løsninger, Case, Workshop

Sammendrag:

Workshopen tar utgangspunkt i Lørenskog kommunes internopplæring av kap. 9. Del 1 og del 2 består av en innføring om lovverket med påfølgende gruppearbeid knyttet til temaer i rundskrivet. Del 3 har fokus på internkontroll av vedtak, med gruppediskusjoner. Del 4 består av oppsummering og spørsmål. Hensikten med workshopen er å gi deltageren økt kompetanse i kap. 9, og et innblikk i hvordan man kan utføre internopplæring og kontroll av kap. 9 på arbeidsplassen.
Torsdag 16:00 - 18:00
Workshop (Grupperom 1 Syningen)
Effektiv klasseledelse med Good Behavior Game Inkluderende pedagogikk
Rasmi Krippendorf
 
Nøkkelord: Good Behavior Game, Klasseledelse

Sammendrag:

Good Behavior Game er et empirisk støttet verktøy for klasseledelse, som umiddelbart skaper arbeidsro i klasserommet. Spillet baserer seg på korrekt bruk og distribusjon av attraktive aktiviteter, og styrker elevenes prososiale atferd gjennom daglig gjentatte økter. I spilletiden gjelder helt konkrete regler som elevene må følge for å oppnå de premier som er avtalt. I denne workshoppen presenteres spillets premisser, regler og gjennomføring, før vi naturligvis spiller selve spillet. Kursdeltakere får anledning til å trene på å observere og registrere regelbrudd, samt på å styrke ønsket atferd og sette opp attraktive premier.

Kurset inneholder litt teoretisk materiale, masse eksempler og direkte trening i form av modellering og rollespill, samt digitale læringsopplegg med etterfølgende quiz og konkurranser.

Du må ha med deg telefon eller tablett med kamera for å kunne delta i de digitale læringsprogrammene.
Torsdag 17:00 - 17:45
Forelesning (Storefjellhall 1)
Sosial validitet og måleverktøy for tiltaks anseelse eller aksept Én oppdatering og én ny skala
Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Stian Orm
(krediteres)
 
Nøkkelord: Sosial validitet, sosial akseptabilitet, tiltaksvurdering, faktoranalyse, reliabilitet, strukturvaliditet

Sammendrag:

Vi presenterte et måleverktøy for det aspektet ved sosial validitet som dreier seg om akseptabilitet av tiltak, eller også anseelse i en artikkel i NTA nummer 2, 2020, og i et symposium på årsmøtekonferansen i 2021. Noen svakheter ble diskutert ved begge anledninger, blant annet at det var får som hadde svart, det var en snever bakgrunn (kun vernepleierstudenter) og noe begrenset utvalg av scenarioer for vurdering. Det har vi gjort noe med i en ny studie, og data vil bli presentert.
Videre er det ulike måleverktøy tilpasset tiltak i skolen, og ett slikt er oversatt og prøvd i forbindelse med kursing/innføring av et universelt program for sosial kompetanse. I tillegg til akseptabilitet vurderes også andre aspekter som forståelse, anvendbarhet, ressursbruk mm. Disse aspektene vil bli gjennomgått, verktøyet vil bli presentert sammen med data på reliabilitet mm.
Fredag 09:00 - 11:45
Symposium (Veslefjellhall 2 og 3)
Traumer og atferd Evidensbasert forståelse og tilnærminger
Fredrik A. Walby Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo
Martin Øverlien Myhre Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo
 
Nøkkelord: Traumer, PTSD, Dialektisk atferdsterapi, atferdsanalyse

Sammendrag:

Traumer er et begrep som viser til enkeltstående opplevelser som har psykiske ettervirkninger, og omfatter et stort spenn av ulike opplevelser som kan disponere for problematisk atferd. Traumer er også assosiert med ulike psykiatriske tilstander og således relevant for ulike empirisk støttede tilnærminger. De siste årene har man sett en økende interesse for traume begrepet som forklaringsmodell. Målet med symposiet er å presentere en atferdsorientert forståelse av traumatisk atferd og gi eksempler på atferdsorienterte og/eller evidensbaserte tilnærminger til behandling av traumatisk atferd. Symposiet består av tre korte innlegg (1-3) og ett lengre innlegg om Dialektisk atferdsterapi (innlegg 4). Symposiet avsluttes med en diskusjon der det vil bli åpnet for spørsmål fra deltagerne (innlegg 5).
Presentasjon #1
Traumeatferd i et atferdsanalytisk perspektiv
Martin Øverlien Myhre Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag:

Traumebegrepet kan ha forklaringsverdi og har en lang historikk i psykoterapi, men en forklaring har i seg selv få direkte konsekvenser for behandling. I dette innlegget vil en atferdsanalytisk forståelse av traumer bli presentert med utgangspunkt i traumatiske hendelser som en del av læringshistorien til et individ, sett i lys av samspillet mellom disponerende- og opprettholdende faktorer. Traumatisk atferd bør anerkjennes og valideres, men behandles på samme måte som andre typer atferd: Gjennom funksjonell kartlegging og målrettet behandling basert på funksjonen til atferden.
Presentasjon #2
Atferds­analyse i møte med TBO og COS-P
Pål Skogstad Ecura
 

Sammendrag:

I barneverntjenestene står traumebevisst omsorg (TBO) sterkt og det er vanlig å beskrive en sammenheng mellom omsorgssvikt og traumer (utviklingstraumer). Det teoretiske grunnlaget som barneverntjenesten benytter for å beskrive årsaker og utforme tiltak hentes særlig fra tilknytningspsykologi og TBO. Dette har manifestert seg i utbredt kursing i barneverntjenestene, eksempelvis TBO-F og Circle of Security Parenting (COS-P). Dette kan påvirke mulighetene for å kunne implementere atferdsanalytiske tiltak overfor enkelte barn- og unge. I presentasjonen vises det til samarbeid mellom barneverntjenester og Ecura. Det presenteres eksempler på tiltak som baseres på atferdsanalyse, men samtidig er i tråd med prinsipper fra COS-P og TBO.
Presentasjon #3
Bad Behavior Game?
Fredrik A. Walby Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag:

Alle med erfaring fra psykisk helsevern, barnevern eller andre relatert tjenester er kjent med at noen pasientsaker syntes å eskalere på en slik måte at tjenestene til slutt føler at de står sjakk matt uansett innsats og ressursbruk. Av og til når slike saker offentligheten, for eksempel fordi det ender med svært alvorlige hendelser eller opprettes saker av tilsynsmyndighetene. Hva er det som går galt når behandlingsforløp ender på en slik måte? Innlegget vil drøfte noen utvalgte pasientforløp av denne typen og drøfte hvorvidt atferdsanalytiske prinsipper kan brukes både til å forstå hva som skjer, hva som kan være aktuelle intervensjoner og hva som kan gjøre vondt verre.
Presentasjon #4
Dialektisk atferdsterapi ved kompleks PTSD
Anita J. Tørmoen Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag:

Dialektisk atferdsterapi er en intensiv psykoterapiform med mange elementer. En av de bærende elementene er opplæring av pasienter basert på antagelsen om at mange med emosjonell dysregulering ikke har lært eller klarer å anvende gode mestringsmåter når følelsene tar overhånd. For å skape ny læring er samarbeid og utvikling av en god relasjon mellom behandler og pasient et av flere foki, og Anita vil snakke nærmere om alliansebygging i DBT. DBT behandler ofte langvarige og komplekse symptombilder som pasienter med både personlighetsutfordringer og tidlige traumeopplevelser kan ha, og vil dele det erfaringer med DBT-PTSD, en tilnærming som støttes av to RCTer.
Presentasjon #5
Hvordan fremme evidensbaserte og atferdsorienterte tilnærminger til behandling av traumatisk atferd?
Martin Øverlien Myhre Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo
Pål Skogstad Ecura
Fredrik A. Walby Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
Anita J. Tørmoen Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
 

Sammendrag:

Symposiet vil avsluttes med en diskusjon om hvordan atferdsorienterte tilnærminger for å behandle traumeatferd kan utvikles, fremmes og implementeres. Hindringer og utfordringer vil bli presentert og diskutert kort. Det vil bli åpnet for spørsmål og kommentarer fra deltagerne.
Fredag 09:00 - 12:45
Symposium (Storefjelltoppen 2)
Seksuell helse i et atferdsanalytisk perspektiv
Wenche Fjeld Sykehuset innlandet HF
 
Nøkkelord: Seksualitet, seksuell helse, historikk, case-presentasjon, utdanningsmuligheter, forebygging av overgrep

Sammendrag:

Symposier om seksualitet har fra 2011 vært del av NAFO-konferansen på Storefjell, og før den tid var det enkeltforelesinger om emnet. Dette har ført til nettverksbygging og utveksling av kompetanse. Seksuell atferd er en primær forsterker, men seksualitet er et område som kan gjøre mange mennesker ukomfortable. Derfor blir ofte emnet ignorert, noe som kan føre til uheldige implikasjoner. Association for Behavior Analysis International (ABAI) har lenge hatt en egen interessegruppe innen atferd og seksualitet, Sexual Behavior: Research and Practice, og våre symposier er inspirert av dette. Symposiet vil bidra til å fremme empiri og videre atferdsanalytisk forskning på seksuell helse ved å presentere case studier, kåseri og muligheter for utdanning innen fagfeltet utviklingshemmede, seksuell helse og seksuell atferd.
Presentasjon #1
Hva kan atferds­analysen bidra med i sexologien – og hva kan sexologien bidra med i atferds­analysen? - et kåseri
Peter B. Zachariassen
 

Sammendrag:

I dette kåseriet vil jeg gjøre et lite historisk tilbakeblikk i forsøk på å belyse, hvordan den «atferdsorienterte» psykologien har vært med å forme vesentlige deler av den moderne forståelsen av seksualitet. Samtidig vil jeg diskutere om viten fra det sexologiske fagfeltet også kan utgjøre et bidrag til å utvide atferdsanalysens forståelse av menneskelig atferd.
Presentasjon #2
Seksualitetsundervisning- og veiledning for mennesker med utviklings­hemming. En case studie
Ina Merethe Utti Lørenskog kommune
Wenche Fjeld OsloMet/HINN
 

Sammendrag:

Seksualitetsundervisning er et emne som er del av helsetjenestene og skolens læreplaner. For mennesker med utviklingshemming har seksualitet vært et tabu, og konsekvensen er få muligheter til
kunnskaper. Denne studien beskriver et case hvor det ble foretatt en kunnskapskartlegging med SexKunn. Undervisningsverktøyet Kropp, identitet og seksualitet (KIS) ble brukt for å lage et individuelt tilpasset «kurs». SexKunn ble brukt som pre og post test for å måle effekten av programmet. Resultatene viser at totalskår har økt med 20 poeng fra pre- til posttest, som er en signifikant økning. SexKunn og KIS anbefales benyttet både i kommunal omsorgstjeneste og i skolen.
Presentasjon #3
Forskningsfunn fra et tverrprofesjonelt digitalt masteremne i seksuell helse og seksualitetsundervisning
Gerd Hilde Lunde OsloMet
 

Sammendrag:

Hvilke målgrupper og temaer skriver studenten om i sine eksamensbesvarelser. Emne startet i 2016 som det første heldigitale emnet ved Institutt for atferdsvitenskap – 10 studiepoeng. Emnet er nå revidert VSHEL6000, og går to ganger i året med ca 25 studenter per semester
Presentasjon #4
Etablering av onani ved modellæring
Reidun Lyshaug Omsorgspartner AS
 

Sammendrag:

Casepresentasjon av mann som fremviste slag og gnikking mot underlivet som ble vurdert som forsøk på onani. Presentasjonen vil legge vekt på kartlegging og funksjonell vurdering, utarbeidelse av tiltaksbeskrivelse og gjennomføring av opplæring. Det vil også presenteres noen etiske betraktninger og avklaringer om personalets rolle ved opplæringen
Presentasjon #5
Vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne
Nina Christine Dahl Bufdir
 

Sammendrag:

Boka «Vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne» er skrevet av Nina Christine Dahl og Dagfinn Sørensen. Boka handler blant annet om TryggEst som blir prøvd ut i ti ulke kommuner i Norge, samt tre bydeler i Oslo. TryggEst bygger på det britiske programmet «Safeguarding of vulnerable adults». Meld. St. 8 (2022–2023) Menneskerettar for personar med utviklingshemming - Det handlar om å bli høyrt og sett viser i stor grad til TryggEst.
Fredag 09:00 - 10:45
Workshop (Grupperom 1 Syningen)
Feilfri læring Tilpasset Direct Instruction med fokus på responskort, Guidede notater og Copy, Cover, Compare
Rasmi Krippendorf
 
Nøkkelord: Direct Instruction, feilfri læring, responskort, guidede notater, CCC

Sammendrag:

Feilfri læring er en grunnleggende empirisk støttet metodikk (som en tilpasset og forenklet versjon av Direct Instruction), som drastisk øker elevaktiviteten i den ordinære klasseromsundervisningen. I denne workshop gjennomgår vi flere konkrete måter metoden kan brukes på og du får anledning til å tilrettelegge et feilfritt læringsopplegg for dine egne elever.

Kurset inneholder litt teoretisk materiale, masse eksempler og direkte bruk av feilfri læring, både i form av fargede responskort, CCC (copy, cover, compare), guidede notater, samt digitale læringsopplegg med etterfølgende quiz og konkurranser.

Du må ha med deg telefon eller tablett med kamera for å kunne delta i de digitale læringsprogrammene. I denne workshop er det også krav om å ha med seg pc eller Chromebook for å kunne lage et relevant feilfritt læringsopplegg til dine egne elever.
Fredag 09:00 - 10:45
Workshop (Storefjellhall 2)
Et målrettet forsøk på varig kompetanseløft i kommunalt psykisk helse og rus arbeid Implementering av Recovery orientert Kognitiv Atferdsterapi (R-KAT) i Drammen kommune
Per Jostein Matre Drammen kommune
Thea Lauritsen Drammen kommune
Lena Monsen Drammen kommune
 
Nøkkelord: implementering, ferdighetstrening, tjenesteutvikling, tjenestekvalitet

Sammendrag:

Psykisk helse og Rus arbeid er pålagt ved lov og forskrift å jobbe med kontinuerlig kvalitetsforbedring. I veiledere for tjenestene fremheves bruk av kunnskapskapsbaserte intervensjoner som KAT samt reell og effektiv brukermedvirkning. Resultater av samarbeidet med brukeren bør ligge til grunn for tjenesteutvikling. Psykisk helse- og Rus arbeid i Drammen kommune gjennomfører en systematisk implementering av Feedback Informerte Tjenester (FIT) og Recovery basert kognitiv atferdsterapi (R-KAT). Dette for å øke fokus på både brukermedvirkning og økt bruk av kunnskapsbaserte intervensjoner gjennom opplæring og trening av personell i perioden 2020 - 2024. For brukerne er forventede resultater mer presis og effektiv hjelp. For ansatte er forventet resultat økt målrettethet, mestringstro, økt jobbtilfredshet og økt kompetanse i bruken av kunnskapsbasert praksis. For ledere forventes økt kunnskap om brukergruppene, noe som kan forbedre mulighetene til å planlegge og justere tjenester basert på brukernes behov.

Samlet sett kan de blandede tiltakene skape et mer bærekraftig kunnskapsbasert grunnlag for tjenesteutvikling i kommunale tjenester. Kompetanseløftet følges av forskning gjennom en offentlig sektor Ph.D. finansiert av Norges forskningsråd og Drammen kommune med formål å dokumentere økning i kompetanse hos ansatte, støtte fra ledere og bedring hos brukere. Workshopens målsettinger er 1) hvordan man i kommunal sammenheng kan arbeide for et varig kunnskapsbasert kompetanseløft og 2) hvordan bruke forskningsdata for å støtte opp om dette.
Fredag 12:00 - 13:45
Workshop (Grupperom 1 Syningen)
Presisjonsopplæring med peer-tutoring Inkluderende pedagogikk
Rasmi Krippendorf
 
Nøkkelord: Presisjonsopplæring, Læringspartner, Precision Teaching, Peer Tutoring

Sammendrag:

Presisjonsopplæring (eng: Precision Teaching) er en grunnleggende empirisk støttet metodikk, som både er veldig motiverende for elevene og samtidig registrerer læringen som foregår. Presisjonsopplæring kan brukes sammen med en annen empirisk støttet metode, peer-tutoring, for å øke elevaktiviteten i den ordinære klasseromsundervisningen. I denne korte workshop trenes begge metoder.

Kurset inneholder litt teoretisk materiale, masse eksempler og direkte bruk av presisjonsopplæring og peer-tutoring både på individ- og gruppenivå, samt digitale læringsopplegg med etterfølgende quiz og konkurranser.

Du må ha med deg telefon eller tablett med kamera for å kunne delta i de digitale læringsprogrammene. I denne workshop er det også krav om å ha med seg pc eller Chromebook for å kunne lage et relevant læringsopplegg med presisjonsopplæring og peer-tutoring til dine egne elever.
Fredag 14:00 - 14:45
Forelesning (Syningen)
Fører Anvendt Atferds­analyse til Post­traumatisk Stress­lidelse? Et nysgjerrig blikk på en slik påstand
Dag Gladmann Sørheim
 

Sammendrag:

Dr. Henny Kupferstein publiserte i 2018 artikkelen “Evidence of increased PTSD symptoms in autistics exposed to applied behavior analysis”. Her fremgår det, som tittelen antyder, at ABA fører til Posttraumatisk stresslidelse.

I august 2022 publiserte Laura K. Anderson artikkelen «Autistic experiences of applied behavior analysis» som konkluderer med at «all participants except one described their experience with ABA as abusive or traumatic» og at «all participants expressed that ABA is an unethical intervention».

Begge artiklene blir gjennomgått med et kritisk blikk for å undersøke om det er dekning for påstandene.
Fredag 14:00 - 14:45
Forelesning (Storefjellhall 1)
Kan rigide tiltaks­planer stå i veien for en positiv utvikling av tjeneste­mottaker? En samling av eksempler gjennom mange år som miljøterapeut
Paul Hardy Lillestrøm kommune
 
Nøkkelord: Positiv utvikling, personell atferd, tilrettelegging for endring av atferd, atferd endring, taushetsplikt, opprettholdelse av uønsket atferd

Sammendrag:

Her presenteres en kompendium av saker om endring av atferd og hvordan vi som personelle kan være ansvarlige for opprettholdelse av dårlig atferd. At bruk av lik praksis kan i noen tilfeller forlenger utfordrende atferd og kjøre over viktighet av personlige relasjonen. Det vises til kulturelle forskjell mellom England og Norge ifht opplæring av ferdigheter og taushetsplikt.
Fredag 14:00 - 16:45
Workshop (Storefjellhall 2)
Etikk og Profesjonelle Ferdigheter
Tommaso Querini Oslo kommune
Bintou Sesay Oslo kommune
(krediteres)
Andreas Elgseter Vingen Oslo Kommune
 
Nøkkelord: etikk, Veilederen, brukermedvirkning

Sammendrag:

Profesjonalitet i helse og omsorgstjenester kjennetegnes ved at tjenesteyteres atferd er hjemlet i retningslinjer og prosedyrer. Den Nasjonale veilederen om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming påpeker at virksomhetsledere i helse- og omsorgstjenesten må sørge for at tjenesteyterne har nødvendig kompetanse på etisk refleksjon. Denne kompetansen vil hjelpe tjenesteyterne til å håndtere etiske dilemmaer hvor interessene til flere parter er involvert. Workshop-en vil ta for seg refleksjoner om regelfølging om temaer som taushetsplikt og journalføring. Brukermedvirkning vil bli presentert både fra et systemisk og et hverdagslig perspektiv. Gjennom diskusjon av caser vil deltakerne også ha mulighet til å øve seg på etisk refleksjon ved bruk av SME-modellen.
Lørdag 09:00 - 09:45
Forelesning (Veslefjellhall 1)
Hvorfor hvisker vi?
Arild Walter Gladmann Karlsen
 

Sammendrag:

Hva er forklaringen på at norske atferdsanalytikere stort sett snakker til hverandre om sine forsterkningsanalyser? Vi gjør oss ikke gjeldende i norsk samfunnsdebatt. Elever i den videregående skolen undervises ikke i atferdsvitenskap og de har heller ikke fått opplæring i atferdsanalyse eller dens praktiske bruk i den videregående skolen.

Hovedforklaringen finner vi når vi tar for oss straffens effekter på verbal atferd enten den utgjøres av snakking eller skriving. Straff vil analyseres skinneriansk som å være omvendte operasjoner av positive og negative forsterkninger. Å definere straff som å ha motsatte effekter av forsterkninger vil imøtegås. Straff som undertrykker både snakking, lesing og skriving trenger å bli utbrodert.

Ingen lærer hvilken atferd som kan forsterkes av å gjøre feil. Hvisking er en samlebetegnelse for verbal atferd. Ulike former for hviskingers forsterkninger må ses i lys av at verbal atferd kan ha blitt straffet.

Forelesningen vil passe for alle som er opptatt av å ta folk på fersk gjerning i å gjøre noe bra. Atferdsvitenskap er dessverre en ukjent verdivitenskap i Norge, selv om Nafo har eksistert i 50 år.
Lørdag 09:00 - 09:45
Forelesning (Storefjellhall 2)
Hva er relasjonelt atferdsanalytisk miljøterapi Nærmer vi oss en felles definisjon av miljøterapi?
Pedram Sadeghi
 
Nøkkelord: Miljøterapi, relasjonelt perspektiv, anvendt atferdsanalyse, kunnskapsbasert praksis, sosial kompetanse.

Sammendrag:

Miljøterapi omfatter mange perspektiver og fremgangsmetoder på tvers av forskjellige settinger. Det finnes ikke en avgrenset definisjon som gir grunnlag for konsensus. For de som driver med miljøterapi vil en begrepsavklaring være nyttig med tanke på faglig forsvarlighet og utvikling av tverrfaglig yrkespraksis. Rammene av Kunnskapsbasert praksis, dimensjoner av anvendt atferdsanalyse, og relasjonelle ferdigheter kan fundere miljøterapibegrepet. Kunnskapsbasert praksis fordrer kunnskap om og implementering av forskning, respekt for behandlingsmottakers ønsker og behov, og stiller krav til profesjonsutøvers egne erfaringer. Atferdsanalyse innebærer den systematiske anvendelse av atferdsendrende teknologi med den hensikt å forbedre livskvalitet. Det relasjonelle perspektivet setter relasjonen mellom yrkesutøvere og personene som skal motta behandling i fokus. Sosial kompetanse er nødvendig både for profesjonsutøvere samt de som er forbrukere av tjenester. Å tydeliggjøre sammenhengen mellom fagkunnskap og relasjonskompetanse vil komme tjenestebrukere og deres nærpersoner til gode, og kunne bidra til brobygging innenfor vernepleiefaget.

Lørdag 09:00 - 10:45
Forelesning (Storefjellhall 3)
Trening i sosiale kompetanse (TRISK) Gruppebasert og individuell trening i sosial kompetanse kan dette bidra til bedre sosial fungering?
Liv-Unni Røraas Oslo universitetssykehus
Katharina Nissen-Lie Oslo universitetssykehus
 
Nøkkelord: gruppebasert behandling, individuell behandling, AART, SPT og kognitiv terapi

Sammendrag:

Vi har gjennomført individuell og gruppebasert behandling i sosiale kompetanse for mennesker med psykisk utviklingshemmede siden 2017. Vi startet med å bruke standard AART (Adapted Aggression Replacement Training), deretter en tilpasset og forenklet versjon. Videre blandet vi inn SPT (Sosial persepsjonstrening). I 2021 utviklet vi vår egen modell basert på AART, SPT og våre egne erfaringer, da vi opplevde at AART og SPT var litt for avansert for mennesker med psykisk utviklingshemming. Vi vil presentere hvordan vi arbeider med trening i sosial kompetanse (TRISK), og vise materialet som vi bruker både individuelt og i gruppe. I tillegg vil vi gjennomgå case som viser hvilken endring treningen har hatt for deltakerne.
Lørdag 09:45 - 10:45
Forelesning (Storefjelltoppen 2)
Hvordan Livsfortellings­arbeid og målrettet miljøarbeid bidrar til at personer med utviklings­hemming medvirker i utviklingen av egne tjenester
Evelyn Skalstad Øvre Eiker kommune
Britt-Evy Westergård OsloMet
Marte Espegard Drammen kommune
 

Sammendrag:

Norsk lovverk og nasjonal veileder Gode helse,- og omsorgstjenester viser til kommunens plikt til å legge til rette for personsentrerte tjenester der brukerne medvirker i planlegging, utforming, gjennomføring og evaluering av eget tjenestetilbud.

I perioden 2020 – 2023 har Drammen kommune og OsloMet samarbeidet om brukermedvirknings-prosjektet «Livsfortellingsarbeid som grunnlag for personfokusert praksis». Resultatene fra piloten i dette prosjektet er innført i kommunens tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sammen med brukerrepresentantene jobbes det nå med systematisk opplæring og gjennomføring av livsfortellingsarbeid. Presentasjonen gir innsikt i hva livsfortellingsarbeid er, og hvordan en person med alvorlig utviklingshemming påvirket utformingen av eget dagsentertilbud ved bruk av livsfortellingsarbeid og målrettet miljøarbeid.
Lørdag 11:00 - 13:45
Workshop (Storefjelltoppen 2)
Bruk av livsfortellings­arbeid i tjenestene - trinn for trinn. En kunnskapsbasert tilnærming til personfokusert praksis
Evelyn Skalstad Øvre Eiker kommune
Britt-Evy Westergård OsloMet
Marte Waage Nilsen Drammen kommune
Marianne Giseth Drammen kommune
Hege Kylland Øvre Eiker kommune
 
Nøkkelord: Livsfortellingsarbeid, personfokusert praksis, personer med utviklingshemming, kommunale tjenester

Sammendrag:

I denne workshopen går vi gjennom det teoretiske og forskningsbaserte grunnlaget for modellen om livsfortellingsarbeid (LFA). I perioden 2019 – 2023 har Drammen kommune og Institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet samarbeidet om prosjektet «Livsfortellingsarbeid som grunnlag for personfokusert praksis». LFA skal innføres i tjenestene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Drammen kommune og fortsatt foregår det en systematisk opplæring av brukere og tjenesteutøvere sammen.

I workshopen snakker vi om hvordan dere selv kan starte opp, gjennomføre og aktivt bruke LFA i tjenestene. Vi viser til eksempler på hvordan FAK analyser kan benyttes i dette arbeidet. Det presenteres forslag til implementerings-strategier og bruken av LFA på individ og tjenestenivå og det vil legges opp til refleksjoner om hvordan LFA kan brukes i de kontekster tilhørerne selv bringer inn.
Lørdag 12:00 - 12:45
Forelesning (Storefjellhall 2)
Hvilken effekt har podcast på kompetanse­heving og tiltaks­integritet, og hvilke muligheter har man? Podkast som metodikk for kompetanse­heving og tiltaks­integritet i helse- og omsorgs­tjenesten
Oliver Hoksrød Vernepleierpodden
Bjørn Harald Iversen Vernepleierpodden
 
Nøkkelord: podcast, tiltaksintegritet, kompetanseheving, refleksjon, atferdsanalyse

Sammendrag:

Dette fremlegget vil presentere lydfil/podcast format for å kunne levere faglig forsvarlig og etisk vurderte tjenester. Hovedutfordringen i helsetjenestene omhandler varierende kompetanse, ulik stillingsstørrelse og ulik arbeidstid. Det er ikke alltid man har anledning til å samle alle ansatte som yter tjenester i et møte, men kan man nå ut på andre området slik alle får samme informasjon? Det vil presenteres ulike metoder for lydfiler med hensikt om å øke tiltaksintegritet og kompetanseheving innenfor atferdsanalytiske prinsipper. Det vil også vektlegges viktigheten av generalisering av atferdsanalytiske prinsipper som fundament i tiltak, i kombinasjon med personvern og taushetsplikten. Videre vil det formidles effekten av lydfiler/podcast format for kompetanseheving og kvalitetssikring av faglig forsvarlige tjenester. Det vil presenteres resultater i casen som er basert på praksisnære utfordringer. Dette er den første av to deler - der del to er workshop i hvordan man produserer, redigerer og distribuerer podcast - "Lydfiler (podkast) - kan det gjøre noe med faget?"
Lørdag 12:00 - 12:45
Forelesning (Nystølsfjellet)
Nasjonal veileder om gode helse- og omsorgs­tjenester til personer med utviklings­hemming Hvor er vi på vei og hva må til for å lykkes?
Per-Christian Wandås Helsedirektoratet
Linda Barøy Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
 
Nøkkelord: utviklingshemming, nasjonal veileder, normering, faglig forsvarlighet

Sammendrag:

Den nasjonale veilederen ble lansert sommeren 2021 og er med å danne rammer for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Siden den var lansert har mange aktører jobbet med å implementere veilederen i praksis. Dette arbeidet kan beskrives som en kompleks sosial prosess. Formålet med innlegget er å gi en status på arbeidet med implementering av veilederen, beskrive noen av utfordringene og mulighetene og si noe om veien videre.
Lørdag 13:00 - 13:45
Forelesning (Veslefjellhall 1)
Implementering av Active Support
Nils-Øivind Offernes Avdeling for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus
Grethe Kvan Welle Avdeling for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus
 
Nøkkelord: Implementering, Active Support, aktivitet, organisering

Sammendrag:

Forelesningen vil gi en kort presentasjon av Active Support som metode. Deretter presenteres sentrale elementer for å sikre implementering av Active Support som en metode i tjenesten for personer med utviklingshemming.

Forelesningen er basert på håndboken om Active Support fra Association for Real Change
(Jones m.fl. 2009) og erfaringer fra The Andover Project.
Lørdag 13:00 - 13:45
Forelesning (Nystølsfjellet)
Husråd - CRPD i praksis - en arena for bruker­medvirkning
Lars Ole Bolneset Ridderne AS
 
Nøkkelord: selvbestemmelse, brukermedvirkning, beslutningsstøtte, systemnivå, demokrati, valg, husmøte, brukerråd,

Sammendrag:

Prosjektet "Husråd - CRPD i praksis" har som hovedmål å gi mennesker med utviklingshemning reell påvirkningsmulighet og øke medborgerskapet.

I den nasjonale veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» står det at kommunen skal ha systemer for innhenting av erfaringer og synspunkter hos tjenestemottakere med utviklingshemming og deres pårørende. Eksempler på medvirkning kan være dialogmøter om tjenesteutvikling og husmøter i samlokaliserte boliger. Veilederen oppfordrer til husmøter, men vi som har laget «Hus-råd-pakka» ønsker oppfordre til husråd i tillegg fordi vi ønsker et møte som skal være formalisert med saksliste og referat og hvor det er personer med utviklingshemming som selv fremmer saker. Sakslisten skal bidra til at deltagerne i husrådet kan forberede seg til sakene i forkant av møtet og referatet gir anledning for at de som ikke er til stede kan holde seg oppdatert, i tillegg til at det er et hjelpemiddel for å huske hva man har snakket om.

Forelesningen tilbyr en introduksjon om Husrådpakka og hvordan starte opp husråd. Husrådpakka har et sett med “oppskrifter” på hva som fungerer og på hvordan det er lurt å starte opp. Den er delt inn i fire samlinger med hvert sitt hovedtema (Velge, sakspapirer, regler og saker). Husrådpakka gir også nødvendig informasjon og materiell ligger klart når man skal starte et husråd - erfaringsmessig er det ellers lett å gi opp. Prosjektet er et samarbeid mellom NFU og tilretteleggere fra Lillestrøm og Bærum kommune og er finansiert av midler fra Stiftelsen Dam. Prosjektet skal avsluttes høsten 2023 og "Husrådpakka" gjøres gratis tilgjengelig på nettet.

Lørdag 14:00 - 16:45
Workshop (Storefjellhall 2)
Lydfiler (podkast) - kan det gjøre noe med faget? Mange tjenesteytere er ikke så glad i tunge fagartikler. Er det mulig å få disse mer hektet på faget gjennom et annet format enn lesing? Vi tror det.
Bjørn Harald Iversen Vernepleierpodden
Oliver Hoksrød Vernepleierpodden
 
Nøkkelord: Informasjonsflyt i tjenestene, formidling av fag, motivasjon og mestring.

Sammendrag:

Denne workshopen bygger i noen grad på forelesningen "Hvilke effekt har lydfiler/podcast på kompetanseheving og tiltaksintegritet, og hvilke muligheter har man?"

Denne Workshopen er for deg som vil lære hvordan og hvorfor lydfiler/podkast kan være et tilskudd i formidling av, og informasjon om faget. Det å bruke lyd istedenfor skrift kan bidra til at flere får med seg informasjon, og de faglige begrunnelsene for iverksetting av tiltak. Vi tror også det kan være med på å øke motivasjon for faglige diskusjoner – dette må vi ta mer data på ??

Etter denne workshopen kan du lage din egen podkast - om du vil legge den ut på Spotify og Itunes, eller bare dele den med de du jobber sammen med. Vi kommer til å snakke om utstyr (du trenger ikke mer enn en tlf), hvordan redigere (gratis redigeringsprogram) og hvordan formidle. Du får også mulighet, og hjelp, til å lage en - lydfil podkastepisode. Kanskje er det noe du vil formidle fra NAFO-seminaret, til dine kollegaer som ikke kunne være med til Storefjell?
Lørdag 14:00 - 14:45
Forelesning (Storefjellhall 3)
Virtual Reality og Naturalistic Developmental Behavioral Interventions for barn med autisme
Anders Dechsling Høgskolen I Østfold
 

Sammendrag:

Naturalistic Developmental Behavioral Interventions (NDBI) er intervensjoner for barn med autisme og består av prinsipper utledet fra atferdsanalyse og utviklingspsykologi brukt i naturlige omgivelser. NDBI dekker en rekke intervensjonsformer (for eksempel JASPER, EDSM, PRT) og har i en nylig publisert meta-analyse blitt vurdert til bedre effekt enn EIBI hvis man tar hensyn til studiedesign. Virtual Reality (VR) er digitale verktøy som gir mulighet til å simulere virkelige hendelser med ulik grad av digital tilværelse. Størst grad av oppslukthet i VR gis ved hodemonterte VR-briller eller VR-rom hvor man er omgitt av det virtuelle miljøet (CAVEs). Disse formene for kontrollerbare virtuelle miljø har vist seg å være en godt akseptert og ønsket form for VR hos personer med autisme. Forskningen på VR og autisme har økt betraktelig de siste årene, men det kan se ut til at flere av VR-intervensjonene mangler et evidensbasert teoretisk grunnlag. Dette foredraget vil beskrive måter å benytte kjernekomponentene og strategiene fra NDBI i VR - og det gjøres rede for nye begrepet Virtual Naturalistic Developmental Behavioral Interventions.
Søndag 10:00 - 10:45
Forelesning (Veslefjellhall 2 og 3)
Jeg bestemmer selv Overgang til voksenlivets muligheter og utfordringer
Frode Dragsten St. Olavs Hospital HF
 

Sammendrag:

Det å bli voksen gir mange muligheter, men også forventinger og forpliktelser. Jeg vil i dette innlegget presentere 2 kasuser hvor enkelte utfordringer for unge voksne med utviklingshemming vil bli presentert.

Når en er voksen forventes det at vi skal klare oss selv, men ikke alle evner dette. Forholdet rundt retten til å bestemme selv og rett til bistand\ i forbindelse med eget hjelpebehov, kan gi mange etiske og faglige utfordringer for tjenesteytere. Kommune og Habiliteringstjenesten har erfart at det er store utfordringer knyttet til å legge til rette for et fungerende hjelpetilbud for enkelte av disse unge voksne.

Innleggets vil vise kvalitative vurderinger om hvordan en gjennom tilpasset oppfølging, samarbeid og atferdsavtaler, har gjort at voksenlivet er blitt litt enklere.
Søndag 11:00 - 11:45
Forelesning (Veslefjellhall 2 og 3)
Aldring eller demens? Utviklingshemmede i Norge blir stadig eldre, men blir alle demente?
Marit Lindberg Oslo universitetssykehus
 
Nøkkelord: Gode demensmiljøer, utredning av demens og aldring

Sammendrag:

Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus mottar ofte henvisninger der det er mistanke om demens. I presentasjonen gis det en kort redegjørelse for hvordan avdelingens tverrfaglige team utreder og behandler demens hos utviklingshemmede. Noen aktuelle problemstillinger her er hvordan skille aldring fra demens og når bør fastlegen henvise utviklingshemmede der det er mistanke om demens. Hva med personer med Down syndrom - bør de henvises tidligere enn andre? Teamet som utreder, veileder og behandler er satt sammen av nevrologer, nevropsykologer og vernepleiere, med tilgang til ernæringsfysiolog og fysioterapeut. Kartlegging/utredning og miljøbasert forebygging og behandling blir gjennomgått og faktorer som er vesentlig for å skape gode demensmiljøer blir vektlagt.