home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Onsdag 15:00 - Torsdag 13:00
Symposium (Veslefjellhall 2 og 3)
Forseminar: Skolevegring Forekomst, forståelse og behandling
Martin Øverlien Myhre
 

Sammendrag:

Stadige flere barn har høyt fravær fra skolen, og dette er et problem for barn og unge som kan få store konsekvenser. Omfattende skolevegring fører i mange tilfeller til store kunnskapshull og sosial isolasjon fra jevnaldrende. Skolevegring er et sammensatt problem som påvirkes av mange ulike faktorer. Målet med forseminaret er å belyse skolevegring hos barn og unge fra ulike innfallsvinkler. Forseminaret tar et bredt utgangspunkt og vil fokusere på skolevegring hos barn og unge både med og uten utviklingsforstyrrelser, behandling av skolevegring basert på anvendt atferdsanalyse og evidens-baserte programmer som bygger på atferdsanalyse, i tillegg til å belyse vegring generelt i et atferdsanalytisk perspektiv.

  Se for øvrig informasjonssiden om forseminaret: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/program/forseminar-skolevegring/

Onsdag 15:00 - 15:15
Presentasjon #1
Velkomst
Martin Øverlien Myhre Universitetet i Oslo
Onsdag 15:15 - 16:00
Presentasjon #2
Når personen nekter å utføre oppgaver og for eksempel å gå på skole Forståelse og behandling
Børge Holden Sykehuset Innlandet HF
 

Sammendrag:

En vanlig og alvorlig problematferd er å nekte å utføre viktige oppgaver eller å nekte være på viktige arenaer. Slik atferd kan, enkelt sagt, skyldes ubehag ved å utførelse eller tilstedeværelse, eller at det er mer å «hente» ved å gjøre noe annet eller ved å være andre steder. Behandling må legges opp deretter, alt fra tilrettelegging for å komme personen i møte, til å stille tydelige krav som personen ikke skal unnslippe. Jeg skal gå gjennom noen av beslutningene som må tas i den forbindelse, og noen behandlingsopplegg der de fleste har dreid seg om tydelig krav til den som nekter.
Onsdag 16:15 - 16:35
Presentasjon #3
Kartlegging av årsaker til at elever nekter å gå på skolen Bruk av SRAS-R for å kartlegge årsaker til fravær
Jan-Ivar Sållman Hamarregionen PPT
 

Sammendrag:

Christopher A. Kearney har bidratt vesentlig til nyere forståelse og behandling av skolenekting. En stor del av denne forskningen og litteraturen på temaet skolenekting vektlegger behandling basert på analyser av hvorfor problemet har oppstått og hvorfor det vedvarer. Elever som nekter å gå på skolen er ikke en ensartet gruppe, og det vil være viktig å kartlegge hver enkelt elev for å få fram det unike både ved årsakene til skolenektingen, og selve skolenektingsatferden. Som igjen er viktig for å komme frem til riktige tiltak. 
Onsdag 16:35 - 16:55
Presentasjon #4
Skolevegring - En gjennomgang av internasjonale problemstillinger og kunnskapsoppsummeringer
Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet
 

Sammendrag:

Innlegget vil gi en gjennomgang av skolevegring, hvordan fenomenet har blitt forstått og konseptualisert, og hvilke behandlingsinnsatser som har blitt oppsummert i metaanalyser: Design som er brukt, innhold i behandlingspakker, kvalitet på studiene, effekt på tilstedeværelse og angstreduksjon, og presisjon av effektestimater.
Onsdag 17:15 - 17:35
Presentasjon #5
Atferdsanalytiske metoder i arbeid med skolevegring
Pål Skogstad Ecura Veiledning og habilitering
Vetle Aaserud Berge Ecura Veiledning og habilitering
 

Sammendrag:

Ecura gir bistand til barne- og ungdomsskoler knyttet til utfordringer hos enkeltelever og for hele klasser. En vanlig utfordring er høyt fravær fra skolen. Dette kan føre til kunnskapshull og sosial isolasjon. I presentasjonen vil ulike typer tiltak basert på anvendt atferdsanalyse som bidrar til reduksjon av skolefravær presenteres.
Onsdag 17:35 - 17:55
Presentasjon #6
Skolevegring - Forebygging ved skolebytte
Renate Larsen Kapellveien habiliteringssenter
Cecilie Johannessen Kapellveien habiliteringssenter
 

Sammendrag:

Kapellveien habiliteringsenter mottar henvisninger vedrørende barn og ungdom med utfordrende atferd. I flere tilfeller følger vi barna over tid og gjennom ungdomsårene. I forbindelse med puberteten, ses ofte atferdsendring hos ungdom, og dette kan komme til uttrykk på ulike måter, i noen tilfeller skolevegring. Vi skal belyse en case om en gutt med alvorlig skolevegring i forbindelse med overgang til ungdomsskolen. Mulige årsaker til skolevegringen vil bli drøftet og det vil bli gitt en gjennomgang av iverksatte tiltak, effekten av disse, samt dagens status.
Torsdag 09:00 - 09:45
Presentasjon #7
Skolefravær - et fenomen med mange navn Hvordan kan vi forstå det og hva vet vi om fraværet blant elever med autismespekter­forstyrrelse?
Ellen Kathrine Munkhaugen Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk lidelse
 

Sammendrag:

Skolevegring, skulk, skolevegringsatferd, problematisk skolefravær, mange begrep som gjør at det kan være komplisert for praksisfeltet å orientere seg. Selv om begrepene varierer i innhold er det enighet om at årsakene kan være mange og sammensatte og at det krever en god kartlegging og analyse før tiltak forsøkes. Videre at det er nødvendig å involvere både eleven, foreldrene og lærere i dette arbeidet. Det er fremdeles mye forskningen ikke har svar på, men det er avdekket at elever med autismespekterforstyrrelse har en økt risiko for å utvise skolevegringsatferd. Denne forelesningen vil i tillegg til å omfatte det vi vet fra forskningen om elever med autismespekterforstyrrelse belyse det som er avdekket for den generelle barn- og ungdomspopulasjonen.
Torsdag 10:00 - 10:45
Presentasjon #8
De utrolige årene (DUÅ) Et evidensbasert tiltak i arbeide med barn og unges psykiske helse
Willy Tore Mørch Norges Arktiske Universitet - Universitetet i Tromsø
 

Sammendrag:

De utrolige årene (DUÅ) er utviklet av professor Carolyn Webster-Stratton ved University of Washington i Seattle fra begynnelsen av 1980-tallet og er fremdeles under utvikling. Det begynte som et behandlingsprogram for barn med atferdsvansker der foreldrene ble lært opp til å bli behandlere for egne barn. Rasjonalen var åpenbar og atferdsanalytisk i sitt vesen: Foreldrene organiserer forsterkningsbetingelsene for barnas atferd og derved utvikling. Påvirkning av barnas atferd må derfor gå gjennom foreldrene. Individualterapi med psykolog er kontraindisert, noe forskningen på dette feltet har bekreftet. Metoder og strategier som relasjonsbygging, barnestyrt lek, samarbeidsprosessen, belønningssystemene, tenkepause, prinsippene og rollespill er grunnleggende i DUÅ og bidrar til å utvikle tilknytning, sosial kompetanse, språk, selvfølelse og selvtillit både hos foreldre og barn. Som en logisk følge av denne arbeidsformen ble det også utviklet skole- og barnehageprogram og barnegrupper (Dinosaurusskolen) for aldersgruppene 0-2 år (babyprogrammet), 3-8 år (småbarnsprogrammet) og 9-12 år (barneprogrammet) både som forebyggende og behandlingsprogram. Evidensgrunnlaget vil bli presentert.
Torsdag 11:00 - 11:20
Presentasjon #9
Multisystematisk terapi i møte med skolevegring
Ida Ingridsdatter Lange-Nielsen Bufdir - MST Buskerud
Kaja Bøyesen Liebenberg Bufdir - MST Buskerud
Elin Guttormsen Bufdir - MST Buskerud
 

Sammendrag:

Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud rettet mot ungdom med alvorlig normbrytende atferd. Det kan dreie seg om aggresjon, rus og omfattende skolefravær. Behandlingen er intensiv, tidsavgrenset og retter seg mot familie, skole og nærmiljø. Et sentralt mål er å sette familien, skolen og andre systemer i stand til å endre ungdommens atferd og håndtere framtidige utfordringer. For å ta tak i skolefravær forsøker MST-teamet å forstå atferdsmønsteret i lys av ulike betingelser i ungdommens omgivelser. Ved å identifisere opprettholdende faktorer i og mellom de ulike systemene ungdommen inngår i, forsøker MST å finne en kombinasjon av løsninger som familien, skolen og nettverket kan bære videre på egenhånd. Presentasjonen viser til eksempler fra praksis der MST, familien og skolen jobber sammen for å finne løsninger som kan vare.
Torsdag 11:20 - 11:40
Presentasjon #10
"Superklubb" mot skolevegring
Dag Gladmann Sørheim Karlsrud skole
 

Sammendrag:

«Superklubb» er en hemmelig klubb, et tilbud som gis til elever som mistrives på skolen. Tiltaket kan også være til hjelp for barn som strever med ufrivillig skolefravær. Tiltaket blir presentert og diskutert.
Torsdag 12:00 - 12:20
Presentasjon #11
Akseptabilitet - utfordringer og muligheter
Martin Øverlien Myhre Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging
 

Sammendrag:

En av dimensjonene til sosial validitet handler om at prosedyrene bør oppleves som akseptable av deltageren, pårørende og andre involverte. Fokus på hvordan vi kan formidle atferdsanalytisk behandling på en akseptabel måte spiller en viktig rolle for anvendelsen av atferdsanalytiske intervensjoner. Når atferdsanalytikere arbeider i andre sektorer, slik som skolen, stilles det store krav til hvordan vi formidler tiltakene slik at de oppleves som akseptable og kredible. Innlegget vil tematisere noen utfordringer med atferdsanalytisk arbeid i sektorer med andre teoretiske utgangspunkt og forespeile muligheter for samarbeid med andre sektorer.
Torsdag 12:20 - 13:00
Presentasjon #12
Avslutning
Martin Øverlien Myhre Universitetet i Oslo