home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Torsdag 15:00 - 18:00
Workshop (Storefjelltoppen 1)
Lett psykisk utviklings­hemming, er det egentlig så lett? Vil du jobbe med utredning og behandling i habiliteringstjenesten for en dag
Janne Borglin Oslo universitetssykehus, avdeling for nevrohabilitering
Signi Kvamsø Andersen Oslo universitetssykehus, avdeling for nevrohabilitering
Cecilie Johannessen Oslo universitetssykehus, avdeling for nevrohabilitering
 
Nøkkelord: Spesialisthelsetjenesten, lett psykisk utviklingshemming, Adaptive ferdigheter, Relasjonelle ferdigheter.

Sammendrag:


Workshopen tar utgangspunkt i kort teori rundt utredningsprosessen av adaptivkartlegging ved bruk av ulike kartleggingsverktøy. Deretter vil gruppearbeid ha fokus på anbefalinger basert på kartleggingsresultatene.
Vi kan oppleve at atferdsanalyse brukes minimalt i arbeid med lett psykisk utviklingshemming, enten fordi tjenestemottaker mottar for lite tjenester, det er vanskelig å komme i posisjon eller fordi de kan bli overvurdert. Ofte samsvarer derfor ikke de tiltakene vil anbefaler med de faktiske tiltakene som iverksettes på bydelsnivå. Dette resulterer gjerne i at det kommer en ny henvisning etter en stund med en annen oppstått problematikk som gjerne bunner i mangelfulle tiltak fra start. Vi ønsker da og ta dere med i denne prosessen.

Vi ønsker at deltagerne skal sitte igjen med en kunnskap rundt lett psykisk utviklingshemming og atferdsanalytisk arbeid vi ofte ser kan være mangelfull i praksis.
En kunnskap rundt viktigheten av å arbeide forebyggende atferdsanalytisk for å forhindre annen uhensiktsmessig atferd hos de med lett psykisk utviklingshemming.

Torsdag 16:00 - 19:00
Workshop (Storefjellhall 3)
Seksualitet og seksuell helse for personer med utviklings­hemming
Bente Svendsrud Avdeling for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus
Bente Ellinor Strømberg Avdeling for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus
Peter B. Zachariassen Avdeling for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus
 
Nøkkelord: Seksuell helse, utviklingshemming

Sammendrag:

Med utgangspunkt i Theory of Counterfeit Deviance (Griffiths, Hingsburger, Hoath & Ioannou, 2013), vil det innledningsvis presenteres hvordan biologi og miljøbetingelser kan forklare seksualatferd hos mennesker med utviklingshemming. Forskning viser også at personer med utviklingshemming er sårbare for å bli utsatt for, eller utsette andre for skadelig seksuell atferd. Det er derfor viktig at fagpersoner vet hvordan de kan fremme positiv seksualitet og forebygge skadelig seksuell atferd i målgruppen. Det vil gis eksempler på hvordan man kan jobbe med seksualitet og seksuell helse med utgangspunkt i vernepleierens arbeidsmodell. Blant annet vil ulike kartleggingsverktøy som kan benyttes både i forkant av tilrettelagt opplæring og/eller som hjelpemiddel for å identifisere og vurdere alvorlighetsgrad av seksuell atferd presenteres. Tips til tilrettelagt opplæringsmateriell for målgruppen vil også gjennomgås. Det vil bli lagt opp til gruppearbeid og refleksjon rundt relevante temaer, som skal presenteres og drøftes i plenum i etterkant. Det kan derfor være en fordel å ha med noe å notere på.
Torsdag 16:00 - 19:00
Workshop (Storefjelltoppen 2)
WTF? - What’s The Function? Opplæring i bruk av Foranledning, Atferd og Konsekvens-skjema (FAK-skjema)
Christoffer Fodstad Eng USHT Innlandet
Bjørn Andre Torve Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Hedmark.
 
Nøkkelord: Funksjonelle analyser, indirekte, deskriptive og eksperimentelle, FAK-skjema

Sammendrag:

Funksjonelle analyser er et samlebegrep på forskjellige metoder for å avdekke årsaker til atferd, kort og godt forsøke å finne ut hvorfor mennesker gjør som de gjør. Første del i workshopen vil handle om teori og bakgrunn for bruk av funksjonelle analyser generelt. Den siste delen vil handle om opplæring i å skrive objektive Foranledning, Atferd og Konsekvens-skjema (FAK-skjema), og tips til hvordan man kan lære det bort til kollegaer. Opplæringen tar i bruk prinsipper fra behavioral skills training (Sarokoff & Sturmey, 2004), hvor presentørene først viser hvordan objektive FAK-skjema kan skrives, før deltakerne skal skrive selv og få tilbakemeldinger fra presentørene. Denne workshopen er egnet for personer som ikke har erfaring med funksjonelle analyser og skriving av FAK-skjema, deltakere som har behov for oppfriskning innen tematikken og/eller ønsker tips/inspirasjon til å gjennomføre opplæring i dette på egen arbeidsplass.
Fredag 09:00 - 12:00
Workshop (Storefjelltoppen 1)
Registreringsworkshop Hva skal vi registrere, hvordan skal vi registrere og hvordan skal vi forholde oss til det vi finner?
Kjetil Viken Høgskolen i Innlandet
Jørn Isaksen Høgskolen i Innlandet
 
Nøkkelord: Registrering, Registreringskvalitet

Sammendrag:

Registreringskvalitet i miljøbehandling - Hva skal vi registrere, hvordan skal vi registrere
og hvordan skal vi forholde oss til det vi finner?

Registreringskvalitet står sentralt i atferdsanalytisk arbeid (Isaksen & Karlsen, 2013; Viken, 2018).
Innsamling av data bør være fundamentert i krav til gyldighet (validitet) og pålitelighet (reliabilitet).
Dette stiller krav til hvilke målatferder som velges ut for registrering, hvor godt disse
operasjonaliseres og hvordan man går fram i arbeidet med å samle inn dataene. Denne workshopen
vil være praktisk rettet og handle om både konkrete ferdigheter og etablering av gode rutiner for
innsamling av data. Du vil få en innføring i ulike aspekter ved atferd som kan måles (f.eks latens, intensitet, frekvens varighet osv), ulike registreringsmåter (f.eks intervallregistreringer, produktregistreringer, spredningsregistreringer osv) og måter bruke og analysere slike data.
Fredag 09:00 - 11:45
Workshop (Storefjelltoppen 2)
Innføring i alternativ og supplerende kommunika­sjon med vekt på PECS Praktisk gjennomgang av fase 1 og 3 i PECS
Kim Liland Fagskolen Aldring og helse
 
Nøkkelord: PECS, alternativ kommunikasjon, verbal atferd, behavior skill tracking, trenerferdigheter,

Sammendrag:

Mange barn med autisme har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. PECS (Picture Exchange Communication System) er basert på anvendt atferdsanalyse og er en metode for å lære funksjonell kommunikasjon ved hjelp av bilder og symboler. Opplæringen starter med utveksling av bilde for ønsket objekt i fase 1 og utvides gradvis med økt avstand til bilder og et større antall bilder. Helt til fase 6 hvor målet er kommentering.

Skal man lykkes med å etablere og videreføre alternativ kommunikasjon er man avhengig av at de som skal stå for implementeringen er godt skolerte (Bondy og Frost, 2001)

Workshopen vil gi deltakerne en grunnleggende innføring i PECS fase 1 og 3, samt hva som må være på plass før man starter slik opplæring. De andre fasene vil kun bli nevnt kort. Det vil også bli en kort innføring i de viktigste verbale operantene.

Workshopen vil være en kombinasjon av forelesning og rollespill i grupper. Rollespillet er basert på Rosales, Stone og Rehfeldt (2009).
Fredag 12:00 - 13:45
Workshop (Storefjelltoppen 2)
Workshop i skåring av ABLLS-R og å skrive treningsprogram
Sofia Sevastopoulou Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn Asker kommune
Magdalena Stepanowicz Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn Asker kommune
Eline Laache Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn Asker kommune
Hanne Thorhallsson (krediteres) Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn Asker kommune
Marita Kvia (krediteres) Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn Asker kommune
 
Nøkkelord: skåring av ABLLS-R, skrive treningsprogram

Sammendrag:

Innenfor tidlig intervensjon basert på atferdsanalyse (EIBI) brukes det ofte kartleggingsverktøyet "The Assessment of basic language and learning skills-revised" (ABLLS-R) for å ta baseline data, for kontinuerlig dokumentasjon av fremgang og for å finne mulige målvalg.

I denne workshop går vi gjennom 1) innføring i ABLLS-R, 2) praktiske øvelser for å skåre i ABLLS-R, 3) innføring i å skrive treningsprogram og 4) praktiske øvelser i å skrive treningsprogram ut ifra mål i ABLLS-R.
Fredag 13:00 - 16:00
Workshop (Storefjelltoppen 1)
Kunnskapsbasert praksis Hvordan jobbe kunnskapsbasert i tjenestene til personer med utviklings­hemming
Kim Berge NAKU/ NTNU
Frode Dragsten HAVO St.Olavs, Helse-Midt Norge
Andreas Haga Skjetne Trondheim kommune
Bjørn Arve Ytterdahl Trondheim kommune
 
Nøkkelord: Utviklingshemming, autisme, kunnskapsbasert praksis, workshop,

Sammendrag:

Workshopen gir undervisning om kunnskapsbasert praksis med praktiske øvelser for å finne gyldig kunnskap i tjenestene til personer med utviklingshemming. Arbeidet har sitt utspring i universitetskommunesamarbeidet «TRD 3.0». I dette prosjektet som vi følger med forskning (referanse SIKT 528902) er målet - å styrke faglig forsvarlige tjenester og praksiser i et samarbeid mellom Trondheim kommunen og NTNU. Kunnskapsbasert praksis innebærer et samspill mellom forskning, erfaringsbasert kunnskap, og brukerkunnskap. Vi opplever at kunnskapskilden forskning i mindre grad blir benyttet i det praktiske arbeidet. Noen forståelser av kunnskapsbasert praksis legger tyngdepunktet på forskning, men vel så viktig er en vurdering av hva som skal til for å ta forskning i bruk. Dette er en sentral oppgave i anvendt atferdsanalyse. I workshopen vil vi øve på å finne gyldig kunnskap gjennom praktiske øvelser. Deltakere må medbringe egen pc med tilgang til internett.
Fredag 14:15 - 17:00
Workshop (Storefjelltoppen 2)
Ansikt til ansikt Hvordan kontrollere egen og andres atferd og skape gode møter og samtaler
Thore Ottershagen Aurskog Høland kommune
 

Sammendrag:

De fleste av oss har møter med andre personer de gruer seg til. Den vanskelige samtalen er som regel høyt på ønskelista når ansatte blir spurt om hvor de har behov for faglig påfyll. Årsaken til vanskelige møter kan være knyttet til andres atferd i møtet eller på grunn av egne emosjonelle reaksjoner. Det kan også være at møtene er dårlig organisert eller de er uten klar agenda og definisjon av roller.

I workshopen går vi gjennom enkle grep for å kontrollere egen atferd slik at kvaliteten på møter og samtaler blir bedre. Dette fører til at det blir også enklere for andre å være konstruktive i møtet. Vi ser på forberedelser, gjennomføring og etterarbeid. Vi diskuterer og deler erfaringer og deltakerne kan forberede egne møter.

Forberedelse: Deltakere velger et møte eller en samtale hvor de ønsker forbedret kvalitet.
Lørdag 09:00 - 16:00
Workshop (Storefjelltoppen 2)
Behandling av selvskadende og aggressiv atferd
Mogens Baadsgaard Namog House
 

Sammendrag:

Workshopen vil gi en innføring i atferdsanalytiske metoder for behandling av selvskadende og aggressiv atferd. Du vil lære å analysere miljøfaktorer som former og opprettholder slik atferd, og ulike aktuelle behandlingsstrategier vil bli gjennomgått. På workshopen vil vi benytte filmer og videoopptak som utgangspunkt for diskusjoner og oppgaver.

Foreleseren er frilans atferdspsykolog med svært omfattende erfaring fra behandlingsfeltet. Workshopen er basert på hans siste bokutgivelse, «Behandling av selvskadende og aggressiv atferd», utgitt på Namog forlag desember 2023.
Lørdag 11:00 - 12:45
Workshop (Storefjelltoppen 1)
Innføring i Precision Teaching (presisjonsopplæring). Hvordan automatisere ferdigheter og oppnå varige atferdsendringer gjennom mengdetrening.
Rasmi Krippendorf Asker kommune
 
Nøkkelord: Precision Teaching, presisjonsopplæring, peer-tutoring, læringspartner

Sammendrag:

Precision Teaching (presisjonsopplæring) er en empirisk støttet metodikk, som både er motiverende for elevene og samtidig registrerer læringen som foregår. Presisjonsopplæring kan brukes sammen med en annen empirisk støttet metode, peer-tutoring (læringspartner), for å øke elevaktiviteten i det ordinære klasserom. Metoden er særlig fruktbar i arbeidet med enkeltindivider med diagnoser eller læringsvansker. Kurset inneholder litt teoretisk materiale, masse eksempler og direkte bruk av presisjonsopplæring og peer-tutoring både på individ- og gruppenivå, samt digitale læringsopplegg med etterfølgende quiz og konkurranser. Du må ha med deg telefon eller tablett med kamera for å kunne delta i de digitale læringsprogrammene. Rasmi Krippendorf (BCBA) er systemveileder i PPT Asker.
Lørdag 12:30 - 15:30
Workshop (Storefjellhall 2)
Excelkurs For alle som klarer å bruke tastatur og mus
Knut-Aleksander Brath Ecura Bo og Habilitering AS
 
Nøkkelord: Målatferd, registrering, intervallregistrering, excel, grafer

Sammendrag:

Workshopens mål er at deltagerne lærer ferdigheter som gir mulighet til å lage brukervennlige excelfiler, og elegante grafer. Grafene lages med ulike perioder (dager, uker, måneder og år), perioder i kombinasjon, 2 y-akser, endringslinjer og trendanalyser.

Deltagerne vil få tilgang til bruksanvisninger og andre ressurser som kan tas med ut av workshoppen slik at de selv kan referere tilbake til kursets innhold når de sitter ned på sine respektive arbeidsplasser. Workshopen krever at deltagere har med seg PC med Excel installert, men krever for øvrig ingen forkunnskaper.

Agenda:
Første økt: 45 minutter: Grunnleggende excelferdigheter og grunnleggende og praktiske formler.
Andre økt: 45: minutter: Klargjøring av excelfil for daglig bruk
Tredje økt 45: minutter: Hvordan lage elegante excelgrafer, og hvordan tilpasse dem.
Lørdag 13:30 - 15:30
Workshop (Storefjelltoppen 1)
Innføring i Direct Instruction (feilfri læring). Hvordan tilrettelegge for best mulig læringsutbytte.
Rasmi Krippendorf Asker kommune
 
Nøkkelord: Direct Instruction, feilfri læring, responskort, copy/cover/compare, guidede notater

Sammendrag:

Direct Instruction (feilfri læring) er en empirisk støttet metodikk, som øker elevaktiviteten i den ordinære klasseromsundervisningen. Metoden er særlig brukbar i arbeidet med enkeltpersoner med diverse diagnoser og innen spesialpedagogikk. I denne korte workshop gjennomgår vi flere konkrete måter metoden kan brukes på. Kurset inneholder litt teoretisk materiale, masse eksempler og direkte bruk av feilfri læring, både i form av fargede responskort, CCC (copy, cover, compare), guidede notater, samt digitale læringsopplegg med etterfølgende quiz og konkurranser. Du må ha med deg telefon eller tablett med kamera for å kunne delta i de digitale læringsprogrammene. Rasmi Krippendorf (BCBA) er systemveileder i PPT Asker.