home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Torsdag 15:00 - 19:00
Workshop (Storefjellhall 3)
Lov om kommunale helse- og omsorgs­tjenester kapittel 9 Introduksjon til internopplæring. Sånn gjør vi det i Lørenskog kommune.
Linn Cecilie Paulsen Lørenskog kommune
Janne Borglin Lørenskog kommune
 
Nøkkelord: HOL Kapittel 9, Tvang og makt, Forebygging og andre løsninger, Case, Workshop

Sammendrag:

Workshopen tar utgangspunkt i Lørenskog kommunes internopplæring av kap. 9. Del 1 og del 2 består av en innføring om lovverket med påfølgende gruppearbeid knyttet til temaer i rundskrivet. Del 3 har fokus på internkontroll av vedtak, med gruppediskusjoner. Del 4 består av oppsummering og spørsmål. Hensikten med workshopen er å gi deltageren økt kompetanse i kap. 9, og et innblikk i hvordan man kan utføre internopplæring og kontroll av kap. 9 på arbeidsplassen.
Torsdag 16:00 - 19:00
Workshop (Storefjellhall 2)
WTF – What’s The Function? Opplæring i bruk av Foranledning, Atferd og Konsekvens-skjema (FAK-skjema)
Christoffer Fodstad Eng USHT Innlandet Oppland
Bjørn Andre Torve Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Sanderud
 
Nøkkelord: Funksjonelle analyser, indirekte, deskriptive og eksperimentelle, FAK-skjema.

Sammendrag:

Funksjonelle analyser er et samlebegrep på forskjellige metoder for å avdekke årsaker til atferd, kort og godt forsøke å finne ut hvorfor mennesker gjør som de gjør. Første del i workshopen vil handle om teori og bakgrunn for bruk av funksjonelle analyser generelt. Den siste delen vil handle om opplæring i å skrive objektive Foranledning, Atferd og Konsekvens-skjema (FAK-skjema). Opplæringen tar i bruk prinsipper fra behavioral skills training (Sarokoff & Sturmey, 2004), hvor presentørene først viser hvordan objektive FAK-skjema kan skrives, før deltakerne skal skrive selv og få tilbakemeldinger fra presentørene. Denne workshopen er egnet for personer som ikke har erfaring med funksjonelle analyser og skriving av FAK-skjema, deltakere som har behov for oppfriskning innen tematikken og/eller ønsker tips/inspirasjon til å gjennomføre opplæring i dette på egen arbeidsplass
Torsdag 16:00 - 18:00
Workshop (Storefjelltoppen 2)
Innføring i Direct Instruction
Rasmi Krippendorf
 
Nøkkelord: Direct Instruction, feilfri læring, responskort, guidede notater, CCC

Sammendrag:

Direct Instruction (DI) er en empirisk støttet metodikk, som drastisk øker læringsutbytte. I denne workshop gjennomgår vi hva DI er og demonstrerer konkrete måter metoden kan brukes på i arbeidet med å etablere ferdigheter. Du får anledning til å lage et eget DI-program som du kan bruke i ditt aktuelle arbeid med klienter eller elever.

Kurset inneholder litt teoretisk materiale, masse eksempler og direkte bruk av feilfri læring, både i form av fargede responskort, CCC (copy, cover, compare), guidede notater, samt digitale læringsopplegg med etterfølgende quiz og konkurranser.
Fredag 09:00 - 10:45
Workshop (Storefjellhall 2)
Kompetanseløp og følgeforskning i Psykisk helse og Rusarbeid Implementering av Recovery orientert Kognitiv Atferdsterapi (R-KAT) og Feedback Informerte Tjenester (FIT) i Drammen kommune
Per Jostein Matre Drammen kommune
Thea Lauritsen Drammen kommune
Lena Monsen Drammen kommune
 
Nøkkelord: implementering, ferdighetstrening, tjenesteutvikling, tjenestekvalitet

Sammendrag:

Psykisk helse og Rus arbeid er pålagt ved lov og forskrift å jobbe med kontinuerlig kvalitetsforbedring. I veiledere for tjenestene fremheves bruk av kunnskapskapsbaserte intervensjoner som KAT samt reell og effektiv brukermedvirkning. Resultater av samarbeidet med brukeren bør ligge til grunn for tjenesteutvikling. Psykisk helse- og Rus arbeid i Drammen kommune gjennomfører en systematisk implementering av Feedback Informerte Tjenester (FIT) og Recovery basert kognitiv atferdsterapi (R-KAT). Dette for å øke fokus på både brukermedvirkning og økt bruk av kunnskapsbaserte intervensjoner gjennom opplæring og trening av personell i perioden 2020 - 2024. For brukerne er forventede resultater mer presis og effektiv hjelp. For ansatte er forventet resultat økt målrettethet, mestringstro, økt jobbtilfredshet og økt kompetanse i bruken av kunnskapsbasert praksis. For ledere forventes økt kunnskap om brukergruppene, noe som kan forbedre mulighetene til å planlegge og justere tjenester basert på brukernes behov.

Samlet sett kan de blandede tiltakene skape et mer bærekraftig kunnskapsbasert grunnlag for tjenesteutvikling i kommunale tjenester. Kompetanseløftet følges av forskning gjennom en offentlig sektor Ph.D. finansiert av Norges forskningsråd og Drammen kommune med formål å dokumentere økning i kompetanse hos ansatte, støtte fra ledere og bedring hos brukere. Workshopens målsettinger er 1) hvordan man i kommunal sammenheng kan arbeide for et varig kunnskapsbasert kompetanseløft og 2) hvordan bruke forskningsdata for å støtte opp om dette.
Fredag 09:00 - 10:45
Workshop (Skogshorn)
Innføring i Presisjonsopplæring
Rasmi Krippendorf
 
Nøkkelord: Presisjonsopplæring, Læringspartner, Precision Teaching, Peer Tutoring

Sammendrag:

Presisjonsopplæring (eng: Precision Teaching) er både en egen læringsmetode og samtidig en måte å registrere denne læringen på. Metoden har vist seg velegnet i spesialundervisning, i trening av både akademiske og praktiske ferdigheter, og for elever og klienter med alle typer læringsvansker, diagnoser eller utfordrende atferd. Presisjonsopplæring kan brukes sammen med en annen empirisk støttet metode, peer-tutoring, for å øke elevaktivitet og læring i grupper. I denne workshop presenteres og trenes begge metoder. Du trenger ikke å ha forkunnskaper for å delta.

Kurset inneholder litt teoretisk materiale, masse eksempler og direkte bruk av presisjonsopplæring og peer-tutoring både på individ- og gruppenivå, samt digitale læringsopplegg med etterfølgende quiz og konkurranser.
Fredag 10:00 - 13:45
Workshop (Storefjelltoppen 1)
Workshop: Atferdsavtaler
Terje Gundhus Oslo universitetssykehus
Jan Laursen Oslo universitetssykehus
 

Sammendrag:

Workshopen innledes med at deltakerne får en introduksjon av hovedelementene i avtalestyring, med blant annet videodemonstrasjoner. Det vil bli utdelt oppgaver som omhandler hvordan planlegge, utforme og iverksette et avtalestyringstiltak. Oppgavene besvares gruppevis og presenteres i plenum. Det vil bli gitt løpende veiledning under gruppearbeidet.

Ved gruppeinndelingen vil det bli tatt hensyn til om noen av deltakerne kommer fra samme tjenestested eller hva slags erfaringsbakgrunn de har med bruk av atferdsavtaler.

Deltakerne forventes å ha noe kunnskap om og eventuelt erfaring med de metodiske prinsippene i atferdsavtaler.
Fredag 12:00 - 13:45
Workshop (Skogshorn)
Innføring i Good Behavior Game
Rasmi Krippendorf
 
Nøkkelord: Good Behavior Game, Klasseledelse

Sammendrag:

Good Behavior Game er et empirisk støttet verktøy for klasseledelse, som gjennom en kollektiv atferdsavtale skaper arbeidsro i klasserommet. Spillet etablerer og anvender flere typer for gruppekontingenser, i tillegg til multilevel tegnøkonomisystemer.

I denne workshoppen presenteres spillets premisser, regler og konkrete gjennomføring. De grunnleggende atferdsvitenskapelige premisser som gjør at spillet fungerer, gjennomgås og diskuteres.
Fredag 14:00 - 16:45
Workshop (Storefjellhall 2)
Etikk og Profesjonelle Ferdigheter
Tommaso Querini Oslo kommune
Bintou Sesay (krediteres) Oslo kommune
Andreas Elgseter Vingen Oslo Kommune
 
Nøkkelord: etikk, Veilederen, brukermedvirkning

Sammendrag:

Profesjonalitet i helse og omsorgstjenester kjennetegnes ved at tjenesteyteres atferd er hjemlet i retningslinjer og prosedyrer. Den Nasjonale veilederen om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming påpeker at virksomhetsledere i helse- og omsorgstjenesten må sørge for at tjenesteyterne har nødvendig kompetanse på etisk refleksjon. Denne kompetansen vil hjelpe tjenesteyterne til å håndtere etiske dilemmaer hvor interessene til flere parter er involvert. Workshop-en vil ta for seg refleksjoner om regelfølging om temaer som taushetsplikt og journalføring. Brukermedvirkning vil bli presentert både fra et systemisk og et hverdagslig perspektiv. Gjennom diskusjon av caser vil deltakerne også ha mulighet til å øve seg på etisk refleksjon ved bruk av SME-modellen.
Fredag 14:00 - 16:45
Workshop (Storefjellhall 3)
Shaping av atferd
Marita Kvia Asker Kommune
Hanne Thorhallsson Asker kommune
Anna Maria Oleksiak Asker kommune
Sofia Sevastopoulou Asker kommune
Magdalena Stepanowicz Asker kommune
 
Nøkkelord: Shaping, suksessive tilnærminger, prompt- og prompt-fading, forsterkning,

Sammendrag:

Atferd formes/shapes kontinuerlig av våre omgivelser. Innen det atferdsanalytiske feltet er det flere sentrale begrep knyttet til shaping. Det gjelder begrep som suksessive tilnærminger, operant betinging, prompt- og promptfadingprosedyrer.

Workshop er tilpasset for folk som jobber med mennesker med funksjonsnedsettelse, og som har et ønske om (1) å få en innføring i atferdsanalytiske begrep knyttet til shaping, (2) se praktiske eksempler på videoer, (3) å selv få prøve å shape atferd, og (4) se forslag til måter å sette opp trinnvise treningsprogram på ulike ferdigheter som å klippe med saks, analog klokke, bygge med duplo.
Lørdag 10:00 - 12:45
Workshop (Storefjelltoppen 1)
Atferdsaktivering for depresjon En kort og praktisk introduksjon
Martin Øverlien Myhre Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Universitetet i Oslo
Eimund Fløisbonn Arnesen Oslo universitetssykehus
 
Nøkkelord: Depresjon, atferdsaktivering

Sammendrag:

Brief Behavioral Activation Treatment for Depression (BATD) er en evidensbasert, kort, strukturert og atferdsorientert tilnærming til behandling av depresjon. Workshopen vil bygge på BATD manualen og fokusere på hovedkomponentene. Først vil en atferdsanalytisk forståelse av depresjon som danner behandlingsrasjonalet for BATD introduseres. Deretter vil vi gå gjennom komponentene selvmonitorering, kartlegging av verdier og mål og planlegging av aktiviteter. Workshopen vil følge strukturen til de første 3 øktene i BATD. Workshopen består av vekselsvis korte forelesning, praktiske eksempler og øvelser. Det forventes aktiv deltagelse i workshopen og det vil bli sendt materiale som krever en kort forberedelse i forkant. Workshopen er rettet mot depresjon hos personer uten utviklingshemming.
Lørdag 11:00 - 13:45
Workshop (Storefjelltoppen 2)
Bruk av livsfortellings­arbeid i tjenestene - trinn for trinn. En kunnskapsbasert tilnærming til personfokusert praksis
Evelyn Skalstad Øvre Eiker kommune
Britt-Evy Westergård OsloMet
Marte Waage Nilsen Drammen kommune
Marianne Giseth Drammen kommune
Hege Kylland Øvre Eiker kommune
 
Nøkkelord: Livsfortellingsarbeid, personfokusert praksis, personer med utviklingshemming, kommunale tjenester

Sammendrag:

I denne workshopen går vi gjennom det teoretiske og forskningsbaserte grunnlaget for modellen om livsfortellingsarbeid (LFA). I perioden 2019 – 2023 har Drammen kommune og Institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet samarbeidet om prosjektet «Livsfortellingsarbeid som grunnlag for personfokusert praksis». LFA skal innføres i tjenestene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Drammen kommune og fortsatt foregår det en systematisk opplæring av brukere og tjenesteutøvere sammen.

I workshopen snakker vi om hvordan dere selv kan starte opp, gjennomføre og aktivt bruke LFA i tjenestene. Vi viser til eksempler på hvordan FAK analyser kan benyttes i dette arbeidet. Det presenteres forslag til implementerings-strategier og bruken av LFA på individ og tjenestenivå og det vil legges opp til refleksjoner om hvordan LFA kan brukes i de kontekster tilhørerne selv bringer inn.
Lørdag 14:00 - 16:45
Workshop (Storefjellhall 2)
Lydfiler (podkast) - kan det gjøre noe med faget? Mange tjenesteytere er ikke så glad i tunge fagartikler. Er det mulig å få disse mer hektet på faget gjennom et annet format enn lesing? Vi tror det.
Bjørn Harald Iversen Vernepleierpodden
Oliver Hoksrød Vernepleierpodden
 
Nøkkelord: Informasjonsflyt i tjenestene, formidling av fag, motivasjon og mestring.

Sammendrag:

Denne workshopen bygger i noen grad på forelesningen "Hvilke effekt har lydfiler/podcast på kompetanseheving og tiltaksintegritet, og hvilke muligheter har man?"

Denne Workshopen er for deg som vil lære hvordan og hvorfor lydfiler/podkast kan være et tilskudd i formidling av, og informasjon om faget. Det å bruke lyd istedenfor skrift kan bidra til at flere får med seg informasjon, og de faglige begrunnelsene for iverksetting av tiltak. Vi tror også det kan være med på å øke motivasjon for faglige diskusjoner – dette må vi ta mer data på ??

Etter denne workshopen kan du lage din egen podkast - om du vil legge den ut på Spotify og Itunes, eller bare dele den med de du jobber sammen med. Vi kommer til å snakke om utstyr (du trenger ikke mer enn en tlf), hvordan redigere (gratis redigeringsprogram) og hvordan formidle. Du får også mulighet, og hjelp, til å lage en - lydfil podkastepisode. Kanskje er det noe du vil formidle fra NAFO-seminaret, til dine kollegaer som ikke kunne være med til Storefjell?
Lørdag 14:00 - 17:30
Workshop (Storefjelltoppen 1)
Tegn­økonomi Hvordan utarbeide, etablere og sikre opprettholdelse av effektive tegn­økonomisystemer?
Jonny Finstad Ecura AS
 

Sammendrag:

Helt siden B.F. Skinners ”The Behavior of Organisms” fra 1938 har betinget forsterkning vært et mye drøftet og anvendt prinsipp i atferdsanalysen. I 1968 presenterte Allyon og Azrin ” The Token Economy: A Motivational System for Therapy and Rehabilitation”, som handler om utarbeiding av effektive tegnøkonomisystemer.
I dag er tegnøkonomi anvendt med stort hell i en rekke struktureringsprogrammer, opplæringstiltak og atferdsreduserende tiltak som for eksempel DRO.

Denne work shop tar sikte på å gjøre deltatagerne i stand til å etablere nøytrale stimuli som betingede forsterkere, utarbeide effektive tegnøkonomiprogrammer, unngå avbetinging av allerede betingede forsterkere samt lage ulike former for spare-/bonussystemer. Det vil bli noe teoretisk innføring (ca. 1,5 time) og mye praktisk arbeid. Det er en fordel om deltagerne jobber med tjenestemottakere der det er planer om å iverksette tegnøkonomi eller som allerede bruker det. Aktuelle måter å arrangere tegnøkonomi for nettopp disse personene kan drøftes særskilt under det praktiske arbeidet.