home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Torsdag 15:00 - 19:00
Workshop (Storefjellhall 2)
Bruk av EpiData som verktøy for visuell analyse
Nils-Øivind Offernes Oslo universitetssykehus
Vidar Tenmann Holtet bosenter og verksted
 
Nøkkelord: Visuell analyse, ,single-case design, statistisk prosesskontroll

Sammendrag:

Visuell analyse av registreringer av målatferd spiller en viktig rolle ved evaluering av miljøterapeutiske tiltak. Når tiltakene har stor effekt og datamaterialet er begrenset vil enkle grafer ofte være tilstrekkelig grunnlag for analysene. I situasjoner hvor effekten av tiltak er mindre og datamaterialet er stort vil programmet EpiData gjøre analysearbeidet enklere. EpiData lager diagrammer basert på prinsipper fra Statistisk prosesskontroll.

I workshopen vil deltakerne lære:
1. Prinsippene for baseline-logikk og visuell analyse
2. Grunnleggende teori om statistisk prosesskontroll (når kan vi si at det har skjedd en endring?)
3. Organisering av registreringer i datasett med tanke på analyse i EpiData
4. Fremstilling av grafer (SPC-diagrammer) med EpiData
5. Praktiske øvelser – ta med egen PC
6. Eksempler på anvendelse

Workshopen avsluttes med å vise eksempler på anvendelse og en diskusjon om nytteverdi i praktisk miljøarbeid.
Torsdag 15:00 - 19:00
Workshop (Storefjellhall 3)
Lov om kommunale helse- og omsorgs­tjenester kapittel 9 Introduksjon til intern opplæring. Sånn gjør vi det i Lørenskog kommune.
Linn Cecilie Paulsen Lørenskog kommune
Janne Borglin Lørenskog kommune
 
Nøkkelord: Workshop, tvang og makt, kapittel 9, case, qiuz, internkontroll, Lørenskog kommune

Sammendrag:

Hensikten med workshopen er å gi deltageren økt kompetanse i kap. 9, og et innblikk i hvordan man kan utføre internopplæring og kontroll av kap. 9 på arbeidsplassen. Workshopen tar utgangspunkt i Lørenskog kommunes internopplæring av kap. 9, og består av fire deler. Del 1 og del 2 begynner men en liten innføring på lovverket med påfølgende gruppearbeid og refleksjoner. Del 3 har fokus på internkontroll av vedtak, med avsluttende gruppe arbeid. Del 4 består av avrunding med oppsummering og spørsmål.

Det kan diskuteres konkrete caser, disse må sendes inn minimum to uker i forkant av seminaret. Casene må være detaljerte, husk taushetsplikt. Kontaktperson: Linn Cecilie Paulsen, e-post lpauls@lorenskog.kommune.no
Fredag 09:00 - 13:00
Workshop (Storefjellhall 3)
Workshop: Shaping av atferd
Marita Kvia Asker Kommune
Hanne Thorhallsson Asker kommune
Anna Maria Oleksiak Asker Kommune
(krediteres)
Magdalena Stepanowicz Asker kommune
(krediteres)
Sofia Sevastopoulou Asker Kommune
(krediteres)
 
Nøkkelord: shaping, atferd, suksessive tilnærminger, prompt, promptfading,

Sammendrag:

Atferd formes/shapes kontinuerlig av våres omgivelser. Innen det atferdsanalytiske feltet er det flere sentrale begrep knyttet til shaping. Det gjelder begrep som sukssessive tilnærminger, differensiell forsterkning, prompting, promptfading og kjeding.

Workshop er tilpasset for deltakere som jobber med mennesker med funksjonsnedsettelser, og som har et ønske om å (1) å få en innføring i atferdsanalytiske begrep knyttet til shaping, (2) se videoeksempler på shaping , (3) å selv utarbeide trinnvise treningsprogram på visuelle ferdigheter og (5) å gjennomføre en til en trening basert på de treningsprogrammene dere har laget (med veiledning fra oss).
Lørdag 09:00 - 13:00
Workshop (Storefjellhall 2)
Workshop: Atferdsavtaler Oppbygning av en kompleks atferdsavtale/avtalestyring
Terje Gundhus Oslo universitetssykehus
Jan Laursen Oslo universitetssykehus
 

Sammendrag:

Workshopen innledes med at deltakerne får en introduksjon av hovedelementene i avtalestyring, med blant annet videodemonstrasjoner. Det vil bli utdelt oppgaver som omhandler hvordan planlegge, utforme og iverksette et avtalestyringstiltak. Oppgavene besvares gruppevis og presenteres i plenum. Det vil bli gitt løpende veiledning under gruppearbeidet.

Ved gruppeinndelingen vil det bli tatt hensyn til om noen av deltakerne kommer fra samme tjenestested eller hva slags erfaringsbakgrunn de har med bruk av atferdsavtaler.

Deltakerne forventes å ha noe kunnskap om og eventuelt erfaring med de metodiske prinsippene i atferdsavtaler.
Lørdag 14:30 - 17:30
Workshop (Storefjellhall 2)
Bruk av Virtual reality (VR) som supplement i behandling
Tage Lien Oslo universitetssykehus - Ullevål
Morten Bekk Oslo Universitetssykehus, RKT
Kim Lien Nordic Neurotech AS
Mats Fredriksen Oslo universitetssykehus
 
Nøkkelord: Virtual reality, Tourettes syndrom, ADHD

Sammendrag:

Her vil du få anledning til selv å prøve VR-teknologi og se hvordan eksponering benyttes i behandling. Du vil også få anledning til oppleve en simulering som viser hvordan noen med autisme kan oppleve å være i et klasserom.

Mål med workshopen: Deltakerne vil få innblikk i aktuelle behandlingsalternativer og en praktisk demonstrasjon av hvordan VR brukes som supplement i behandlingen.

Innhold:
Kort presentasjon av Habit Reversal Training (HRT). HRT/ticskontrollerende trening, er en form for kognitiv atferdsterapi med hensikt å gi pasienter med Tourettes syndrom eller ticstilstander økt kontroll og reduksjon av sine tics. HRT er et evidensbasert, ikke-medikamentelt tiltak som regnes som førstevalg i behandling av tics.

HRT inneholder flere behandlingskomponenter; blant annet psykoedukasjon, funksjonsbaserte tiltak, avspenningsøvelser og ticskontrollerende trening. Ticskontroll innebærer oppmerksomhetstrening på når ticset kommer, for så å øve inn konkurrerende responser som gjør det uforenlig å gjennomføre ticset. På denne måten ønsker man å bryte sirkelen der det oppstår en spenning før ticset, som så medfører en lettelse (belønning) når ticset er gjennomført.

Kort presentasjon av psykoterapi for voksne med ADHD.
En gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi. Behandlingsformen er manualbasert og består av flere elementer; Dialektisk atferdsterapi, psykoedukasjon, mindfulness-øvelser, atferdsanalyse og coaching.

Praktisk utprøving.
Demonstrasjon av hvordan VR benyttes i behandlingen, der deltakerne i workshopen får innblikk i hvordan VR benyttes som supplement i behandling. Deltakerne får anledning til selv å prøve ut løsningen.
Lørdag 14:30 - 17:30
Workshop (Storefjellhall 3)
Feedbackbasert kollegaveiledning (FBKV) FBKV er en strukturert og systematisk prosedyre for å utvikle medarbeidernes evne til selvobservasjon, selvkorrigering og selvanerkjennelse
Therese Ødegård Vestre Viken HF
 
Nøkkelord: Feedback, Kollegaveiledning, Feedbackbasert kollegaveiledning,

Sammendrag:

På døgnavdelingen (Seksjon for basal eksponeringsterapi (BET)) i Psykisk helse og Rus i Vestre Viken anvendes feedbackbasert kollegaveiledning (FBKV). Veiledningsformatet har en regelstyrt tilbakemeldingsmetodikk som sikrer at medarbeidere får feedback på ferdigheter utprøvd i rollespill. Dette er med på å utvikle medarbeidernes ferdigheter i selvobservasjon, selvkorrigering og selvanerkjennelse. Fremgangsmetoden er basert på tilbakemeldinger knyttet til handling og handlingens funksjon. FBKV er en generelt anvendelig metode for utvikling av kompetanse og ferdigheter som støtter seg på pedagogisk forskning der erfaringsbaserte metoder viser seg å gi størst læringseffekt.

Workshopdeltakere deltar i strukturerte rollespill med påfølgende feedback. Alle i rollespillet spiller enten pasient, terapeut eller gir feedback. Deltakerene oppfordres til å prøve ut ferdigheter knyttet til andre terapeutiske modeller (kurslederne har også erfaring med å bruke FBKV opp mot MI og ACT).

FBKV beskrives i konteksten av Komplementær Ytre Regulering (KYR) som en recovery-orientert samhandlingsstrategi som er utviklet innenfor rammen av BET. KYR er utviklet for å stoppe og reversere negative samhandlingsmønstre, og på å styrke pasientenes autonomi og fremme funksjonell selvregulering. KYR består av to komplementere samhandlingsstrategier. Den ene (overregulering) fungerer aversivt når pasienten går i retning mot avhengighet, den andre (underregulering) appetitivt når pasienten går i retning mot autonomi. Underregulering er den primære strategien. Sammen skaper de to strategiene retning mot autonomi i behandlingsprosessen.