home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Filter og utvalg
Angi dag:
Onsdag 15:00 - Torsdag 13:00
Symposium (Veslefjellhall 2 og 3)
Forseminar: Skolevegring Forekomst, forståelse og behandling
Martin Øverlien Myhre
 

Sammendrag:

Stadige flere barn har høyt fravær fra skolen, og dette er et problem for barn og unge som kan få store konsekvenser. Omfattende skolevegring fører i mange tilfeller til store kunnskapshull og sosial isolasjon fra jevnaldrende. Skolevegring er et sammensatt problem som påvirkes av mange ulike faktorer. Målet med forseminaret er å belyse skolevegring hos barn og unge fra ulike innfallsvinkler. Forseminaret tar et bredt utgangspunkt og vil fokusere på skolevegring hos barn og unge både med og uten utviklingsforstyrrelser, behandling av skolevegring basert på anvendt atferdsanalyse og evidens-baserte programmer som bygger på atferdsanalyse, i tillegg til å belyse vegring generelt i et atferdsanalytisk perspektiv.

  Se for øvrig informasjonssiden om forseminaret: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/program/forseminar-skolevegring/

Torsdag 09:00 - 09:45
Presentasjon #7
Skolefravær - et fenomen med mange navn Hvordan kan vi forstå det og hva vet vi om fraværet blant elever med autismespekter­forstyrrelse?
Ellen Kathrine Munkhaugen Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk lidelse
 

Sammendrag:

Skolevegring, skulk, skolevegringsatferd, problematisk skolefravær, mange begrep som gjør at det kan være komplisert for praksisfeltet å orientere seg. Selv om begrepene varierer i innhold er det enighet om at årsakene kan være mange og sammensatte og at det krever en god kartlegging og analyse før tiltak forsøkes. Videre at det er nødvendig å involvere både eleven, foreldrene og lærere i dette arbeidet. Det er fremdeles mye forskningen ikke har svar på, men det er avdekket at elever med autismespekterforstyrrelse har en økt risiko for å utvise skolevegringsatferd. Denne forelesningen vil i tillegg til å omfatte det vi vet fra forskningen om elever med autismespekterforstyrrelse belyse det som er avdekket for den generelle barn- og ungdomspopulasjonen.
Torsdag 10:00 - 10:45
Presentasjon #8
De utrolige årene (DUÅ) Et evidensbasert tiltak i arbeide med barn og unges psykiske helse
Willy Tore Mørch Norges Arktiske Universitet - Universitetet i Tromsø
 

Sammendrag:

De utrolige årene (DUÅ) er utviklet av professor Carolyn Webster-Stratton ved University of Washington i Seattle fra begynnelsen av 1980-tallet og er fremdeles under utvikling. Det begynte som et behandlingsprogram for barn med atferdsvansker der foreldrene ble lært opp til å bli behandlere for egne barn. Rasjonalen var åpenbar og atferdsanalytisk i sitt vesen: Foreldrene organiserer forsterkningsbetingelsene for barnas atferd og derved utvikling. Påvirkning av barnas atferd må derfor gå gjennom foreldrene. Individualterapi med psykolog er kontraindisert, noe forskningen på dette feltet har bekreftet. Metoder og strategier som relasjonsbygging, barnestyrt lek, samarbeidsprosessen, belønningssystemene, tenkepause, prinsippene og rollespill er grunnleggende i DUÅ og bidrar til å utvikle tilknytning, sosial kompetanse, språk, selvfølelse og selvtillit både hos foreldre og barn. Som en logisk følge av denne arbeidsformen ble det også utviklet skole- og barnehageprogram og barnegrupper (Dinosaurusskolen) for aldersgruppene 0-2 år (babyprogrammet), 3-8 år (småbarnsprogrammet) og 9-12 år (barneprogrammet) både som forebyggende og behandlingsprogram. Evidensgrunnlaget vil bli presentert.
Torsdag 11:00 - 11:20
Presentasjon #9
Multisystematisk terapi i møte med skolevegring
Ida Ingridsdatter Lange-Nielsen Bufdir - MST Buskerud
Kaja Bøyesen Liebenberg Bufdir - MST Buskerud
Elin Guttormsen Bufdir - MST Buskerud
 

Sammendrag:

Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud rettet mot ungdom med alvorlig normbrytende atferd. Det kan dreie seg om aggresjon, rus og omfattende skolefravær. Behandlingen er intensiv, tidsavgrenset og retter seg mot familie, skole og nærmiljø. Et sentralt mål er å sette familien, skolen og andre systemer i stand til å endre ungdommens atferd og håndtere framtidige utfordringer. For å ta tak i skolefravær forsøker MST-teamet å forstå atferdsmønsteret i lys av ulike betingelser i ungdommens omgivelser. Ved å identifisere opprettholdende faktorer i og mellom de ulike systemene ungdommen inngår i, forsøker MST å finne en kombinasjon av løsninger som familien, skolen og nettverket kan bære videre på egenhånd. Presentasjonen viser til eksempler fra praksis der MST, familien og skolen jobber sammen for å finne løsninger som kan vare.
Torsdag 11:20 - 11:40
Presentasjon #10
"Superklubb" mot skolevegring
Dag Gladmann Sørheim Karlsrud skole
 

Sammendrag:

«Superklubb» er en hemmelig klubb, et tilbud som gis til elever som mistrives på skolen. Tiltaket kan også være til hjelp for barn som strever med ufrivillig skolefravær. Tiltaket blir presentert og diskutert.
Torsdag 12:00 - 12:20
Presentasjon #11
Akseptabilitet - utfordringer og muligheter
Martin Øverlien Myhre Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging
 

Sammendrag:

En av dimensjonene til sosial validitet handler om at prosedyrene bør oppleves som akseptable av deltageren, pårørende og andre involverte. Fokus på hvordan vi kan formidle atferdsanalytisk behandling på en akseptabel måte spiller en viktig rolle for anvendelsen av atferdsanalytiske intervensjoner. Når atferdsanalytikere arbeider i andre sektorer, slik som skolen, stilles det store krav til hvordan vi formidler tiltakene slik at de oppleves som akseptable og kredible. Innlegget vil tematisere noen utfordringer med atferdsanalytisk arbeid i sektorer med andre teoretiske utgangspunkt og forespeile muligheter for samarbeid med andre sektorer.
Torsdag 12:20 - 13:00
Presentasjon #12
Avslutning
Martin Øverlien Myhre Universitetet i Oslo
Torsdag 15:00 - 18:00
Forelesning (Nystølsfjellet)
Innføring i atferds­analyse
Kjetil Viken Høgskolen i Innlandet
Jørn Isaksen Høgskolen i Innlandet
Guro Granerud Viken Fylkeskommune
Anette Brogård Antonsen OsloMet - storbyuniversitetet
 

Sammendrag:

Innføring i atferdsanalyse er NAFO-seminarets eget «vorspiel». I et hyggelig lag med flere fremtredende atferdsanalytikere som gjester, tas du gjennom de mest sentrale og grunnleggende begrepene i atferdsanalyse. I tre intensive timer får du en innføring i begreper, kobling til praktiske eksempler og utdypende beskrivelser.

Kurset ledes av Anette, Guro, Jørn og Kjetil – som alle har lang fartstid fra praksis og undervisning.
Torsdag 15:00 - 19:00
Workshop (Storefjellhall 3)
Lov om kommunale helse- og omsorgs­tjenester kapittel 9 Introduksjon til internopplæring. Sånn gjør vi det i Lørenskog kommune.
Linn Cecilie Paulsen Lørenskog kommune
Janne Borglin Lørenskog kommune
 
Nøkkelord: HOL Kapittel 9, Tvang og makt, Forebygging og andre løsninger, Case, Workshop

Sammendrag:

Workshopen tar utgangspunkt i Lørenskog kommunes internopplæring av kap. 9. Del 1 og del 2 består av en innføring om lovverket med påfølgende gruppearbeid knyttet til temaer i rundskrivet. Del 3 har fokus på internkontroll av vedtak, med gruppediskusjoner. Del 4 består av oppsummering og spørsmål. Hensikten med workshopen er å gi deltageren økt kompetanse i kap. 9, og et innblikk i hvordan man kan utføre internopplæring og kontroll av kap. 9 på arbeidsplassen.
Torsdag 16:00 - 18:00
Forelesning (Veslefjellhall 1)
Sats på foreldrene!
Fredrik Holmene SIV, Glenne regionale senter for autisme
Vegard Henriksen SIV, Glenne regionale senter for autisme
 

Sammendrag:

Veiledningsprogrammet for foreldre til barn og ungdom med ASF, er gruppebasert veiledning som går over 12 uker og har vært en del av behandlingstilbudet på Autismeavdelingen siden 2007. Målet er å styrke foreldrene sine ferdigheter og muligheter til å løse utfordringer spesifikt til det å oppdra barn/ ungdom med ASF. Intervensjonen gir foreldrene praktiske og konkrete måter å håndtere situasjoner i hverdagen og har god effekt på opplevd stress. Forelesningen vil gi en innføring i programmets metodikk, en gjennomgang av de ulike hovedtemaene positiv samhandling, tilrettelegging for læring og grensesetting, samt en gjennomgang av de data som er samlet inn så langt.
Torsdag 16:00 - 18:00
Forelesning (Veslefjellhall 2 og 3)
Åpningsfore­lesning: Atferds­analyse i Norge gjennom 50 år. Brokker fra en brokete historie
Børge Holden
 

Sammendrag:

Atferdsanalyse kom til Norge sent på 1960–tallet. Det som i dag heter NAFO, ble stiftet i 1973 som en annen type forening enn den er i dag, men etter få år fikk den mer eller mindre dagens form. Atferdsanalyse slo fort rot i noen akademiske og anvendte miljøer, men det var også sterk motstand, ikke minst fra politisk og filosofisk hold, for ikke å nevne Dagbladet, som var Norges viktigste kulturavis. Atferdsanalyse er en spesiell psykologisk skoleretning, og NAFO har vært en spesiell forening. Jeg kommer inn på hvilken plass foreningen og atferdsanalyse har hatt, og en del som har skjedd både innad i foreningen og i norsk atferdsanalyse, og i forholdet til samfunn og annen psykologi. Prosesser, kontroverser og debatter gjennomgås, og det kommer nok noen overraskende opplysninger.
Torsdag 16:00 - 16:45
Forelesning (Storefjellhall 1)
PAX i skolen En generisk klasseroms­intervensjon
Marie Røhme Aunemo
 
Nøkkelord: PAX, klasseromsintervensjon, elevatferd

Sammendrag:

PAX i skolen er en evidensbasert klasseromsintervensjon med formål om å styrke elevenes kompetanse i en rekke ferdigheter, blant annet selvregulering, robusthet og samarbeid. På bakgrunn av femti år med forskning har PAX allerede blitt prøvd ut i flere land, blant annet i Sverige og Estland, med gode resultater innen arbeidsro og samarbeid mellom elevene i og utenfor klasserommet. På bakgrunn av disse resultatene skal effektene av PAX testes ut i Norge, med lærer og elever på barnetrinnet, fra 1.-4. trinn.
Torsdag 16:00 - 19:00
Workshop (Storefjellhall 2)
WTF – What’s The Function? Opplæring i bruk av Foranledning, Atferd og Konsekvens-skjema (FAK-skjema)
Christoffer Fodstad Eng USHT Innlandet Oppland
Bjørn Andre Torve Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Sanderud
 
Nøkkelord: Funksjonelle analyser, indirekte, deskriptive og eksperimentelle, FAK-skjema.

Sammendrag:

Funksjonelle analyser er et samlebegrep på forskjellige metoder for å avdekke årsaker til atferd, kort og godt forsøke å finne ut hvorfor mennesker gjør som de gjør. Første del i workshopen vil handle om teori og bakgrunn for bruk av funksjonelle analyser generelt. Den siste delen vil handle om opplæring i å skrive objektive Foranledning, Atferd og Konsekvens-skjema (FAK-skjema). Opplæringen tar i bruk prinsipper fra behavioral skills training (Sarokoff & Sturmey, 2004), hvor presentørene først viser hvordan objektive FAK-skjema kan skrives, før deltakerne skal skrive selv og få tilbakemeldinger fra presentørene. Denne workshopen er egnet for personer som ikke har erfaring med funksjonelle analyser og skriving av FAK-skjema, deltakere som har behov for oppfriskning innen tematikken og/eller ønsker tips/inspirasjon til å gjennomføre opplæring i dette på egen arbeidsplass
Torsdag 16:00 - 18:00
Workshop (Storefjelltoppen 2)
Innføring i Direct Instruction
Rasmi Krippendorf
 
Nøkkelord: Direct Instruction, feilfri læring, responskort, guidede notater, CCC

Sammendrag:

Direct Instruction (DI) er en empirisk støttet metodikk, som drastisk øker læringsutbytte. I denne workshop gjennomgår vi hva DI er og demonstrerer konkrete måter metoden kan brukes på i arbeidet med å etablere ferdigheter. Du får anledning til å lage et eget DI-program som du kan bruke i ditt aktuelle arbeid med klienter eller elever.

Kurset inneholder litt teoretisk materiale, masse eksempler og direkte bruk av feilfri læring, både i form av fargede responskort, CCC (copy, cover, compare), guidede notater, samt digitale læringsopplegg med etterfølgende quiz og konkurranser.
Torsdag 17:00 - 17:45
Forelesning (Storefjellhall 1)
Sosial validitet og måleverktøy for tiltaks anseelse eller aksept Én oppdatering og én ny skala
Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Stian Orm (krediteres)
 
Nøkkelord: Sosial validitet, sosial akseptabilitet, tiltaksvurdering, faktoranalyse, reliabilitet, strukturvaliditet

Sammendrag:

Vi presenterte et måleverktøy for det aspektet ved sosial validitet som dreier seg om akseptabilitet av tiltak, eller også anseelse i en artikkel i NTA nummer 2, 2020, og i et symposium på årsmøtekonferansen i 2021. Noen svakheter ble diskutert ved begge anledninger, blant annet at det var får som hadde svart, det var en snever bakgrunn (kun vernepleierstudenter) og noe begrenset utvalg av scenarioer for vurdering. Det har vi gjort noe med i en ny studie, og data vil bli presentert.
Videre er det ulike måleverktøy tilpasset tiltak i skolen, og ett slikt er oversatt og prøvd i forbindelse med kursing/innføring av et universelt program for sosial kompetanse. I tillegg til akseptabilitet vurderes også andre aspekter som forståelse, anvendbarhet, ressursbruk mm. Disse aspektene vil bli gjennomgått, verktøyet vil bli presentert sammen med data på reliabilitet mm.