home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Filter og utvalg
Angi dag:
Søndag 10:00 - 12:00
Forelesning (Veslefjellhall 1)
Tjenester til to voksne personer med Prader Willis syndrom En case­presentasjon som belyser likheter og ulikheter ved målpersonene og tjenestetilbudet
Siv Hege Tømmerhol Grøndahl Aurskog Høland kommune
Gry Renate Slora Aurskog-Høland kommune
 
Nøkkelord: Atferdsavtaler, enkeltavtaler, forsterkningssystem, kapittel 9, psykisk helse, god hverdag, god helse

Sammendrag:

Prader Willis er et syndrom som medfører helt spesifikke utfordringer og vansker. Forelesningen vil gi en kort innføring i diagnosen, målpersonenes historie, funksjonsnivå og utfordringer. Kartlegging, analyser og anbefalinger fra Frambu og Voksenhabiliteringstjenesten ligger til grunn for hvordan vi gir bistand til målpersonene.

Vi vil i forelesningen presentere preferansekartlegging, registrering av mestring på atferdsavtaler, utforming og bruk av atferdsavtaler i praksis, andre styringssystemer og vedtak etter HOL kap.9. Begge målpersonene har vedtak etter kapittel 9. Målet for arbeidet er gi målpersonene et godt liv med god fysisk og psykisk helse.
Søndag 10:00 - 11:00
Forelesning (Veslefjellhall 2 og 3)
Det er dårlig gjort at personalet gjør så mye forskjellig Tegn­økonomi - fra fiasko til suksess
Ingrid Vengen Hansen Rælingen kommune
Camilla Sypriansen Rælingen kommune
 
Nøkkelord: tegnøkonomi, epilepsi, behandlingsintegritet, personalopplæring

Sammendrag:

Tjenestemottaker er 33 år, og har diagnosene moderat/dyp psykisk utviklingshemning og alvorlig grad av multifokal symptomatisk epilepsi. Det vektlegges at vedkommende deltar på aktiviteter utenfor boligen, men er vanskelig å motivere. Det ble derfor igangsatt tiltak med økt livskvalitet som hovedmål. Virkemidlene som ble benyttet var lik praksis, tegnøkonomi og bildestyring.

Personalet fulgte ikke tiltaket, og tiltaket ble justert med målsetning om bedre flyt i samhandling mellom tjenestemottaker og personal.

Personalet fulgte fremdeles ikke tiltaket, og tiltaket justeres nok en gang. Denne gang ved ny runde med baseline og forsterkerkartlegging, med hjelp fra vernepleierstudent. Tiltaket igangsettes på nytt, men det er fremdeles problemstillinger som må løses, og nye som oppstår.

Det blir arrangert workshop med rammebetingelser og direkte tilbakemeldinger som tema, det blir holdt faginnlegg om behandlingsintegritet og en fagkveld for tjenesteyterne. Tiltaket igangsettes på nytt med nye retningslinjer, og forelesningen vil presentere hvordan det gikk videre.
Søndag 11:15 - 12:00
Forelesning (Veslefjellhall 2 og 3)
Aldring eller demens? Utviklingshemmede i Norge blir stadig eldre, men blir alle demente?
Marit Lindberg Oslo universitetssykehus
 
Nøkkelord: Gode demensmiljøer, utredning av demens og aldring

Sammendrag:

Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus mottar ofte henvisninger der det er mistanke om demens. I presentasjonen gis det en kort redegjørelse for hvordan avdelingens tverrfaglige team utreder og behandler demens hos utviklingshemmede. Noen aktuelle problemstillinger her er hvordan skille aldring fra demens og når bør fastlegen henvise utviklingshemmede der det er mistanke om demens. Hva med personer med Down syndrom - bør de henvises tidligere enn andre? Teamet som utreder, veileder og behandler er satt sammen av nevrologer, nevropsykologer og vernepleiere, med tilgang til ernæringsfysiolog og fysioterapeut. Kartlegging/utredning og miljøbasert forebygging og behandling blir gjennomgått og faktorer som er vesentlig for å skape gode demensmiljøer blir vektlagt.