home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Filter og utvalg
Angi dag:
Onsdag 15:00 - Torsdag 13:00
Symposium (Veslefjellhall 2 og 3)
Forseminar: Skolevegring Forekomst, forståelse og behandling
Martin Øverlien Myhre
 

Sammendrag:

Stadige flere barn har høyt fravær fra skolen, og dette er et problem for barn og unge som kan få store konsekvenser. Omfattende skolevegring fører i mange tilfeller til store kunnskapshull og sosial isolasjon fra jevnaldrende. Skolevegring er et sammensatt problem som påvirkes av mange ulike faktorer. Målet med forseminaret er å belyse skolevegring hos barn og unge fra ulike innfallsvinkler. Forseminaret tar et bredt utgangspunkt og vil fokusere på skolevegring hos barn og unge både med og uten utviklingsforstyrrelser, behandling av skolevegring basert på anvendt atferdsanalyse og evidens-baserte programmer som bygger på atferdsanalyse, i tillegg til å belyse vegring generelt i et atferdsanalytisk perspektiv.

  Se for øvrig informasjonssiden om forseminaret: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/program/forseminar-skolevegring/

Onsdag 15:00 - 15:15
Presentasjon #1
Velkomst
Martin Øverlien Myhre Universitetet i Oslo
Onsdag 15:15 - 16:00
Presentasjon #2
Når personen nekter å utføre oppgaver og for eksempel å gå på skole Forståelse og behandling
Børge Holden Sykehuset Innlandet HF
 

Sammendrag:

En vanlig og alvorlig problematferd er å nekte å utføre viktige oppgaver eller å nekte være på viktige arenaer. Slik atferd kan, enkelt sagt, skyldes ubehag ved å utførelse eller tilstedeværelse, eller at det er mer å «hente» ved å gjøre noe annet eller ved å være andre steder. Behandling må legges opp deretter, alt fra tilrettelegging for å komme personen i møte, til å stille tydelige krav som personen ikke skal unnslippe. Jeg skal gå gjennom noen av beslutningene som må tas i den forbindelse, og noen behandlingsopplegg der de fleste har dreid seg om tydelig krav til den som nekter.
Onsdag 16:15 - 16:35
Presentasjon #3
Kartlegging av årsaker til at elever nekter å gå på skolen Bruk av SRAS-R for å kartlegge årsaker til fravær
Jan-Ivar Sållman Hamarregionen PPT
 

Sammendrag:

Christopher A. Kearney har bidratt vesentlig til nyere forståelse og behandling av skolenekting. En stor del av denne forskningen og litteraturen på temaet skolenekting vektlegger behandling basert på analyser av hvorfor problemet har oppstått og hvorfor det vedvarer. Elever som nekter å gå på skolen er ikke en ensartet gruppe, og det vil være viktig å kartlegge hver enkelt elev for å få fram det unike både ved årsakene til skolenektingen, og selve skolenektingsatferden. Som igjen er viktig for å komme frem til riktige tiltak. 
Onsdag 16:35 - 16:55
Presentasjon #4
Skolevegring - En gjennomgang av internasjonale problemstillinger og kunnskapsoppsummeringer
Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet
 

Sammendrag:

Innlegget vil gi en gjennomgang av skolevegring, hvordan fenomenet har blitt forstått og konseptualisert, og hvilke behandlingsinnsatser som har blitt oppsummert i metaanalyser: Design som er brukt, innhold i behandlingspakker, kvalitet på studiene, effekt på tilstedeværelse og angstreduksjon, og presisjon av effektestimater.
Onsdag 17:15 - 17:35
Presentasjon #5
Atferdsanalytiske metoder i arbeid med skolevegring
Pål Skogstad Ecura Veiledning og habilitering
Vetle Aaserud Berge Ecura Veiledning og habilitering
 

Sammendrag:

Ecura gir bistand til barne- og ungdomsskoler knyttet til utfordringer hos enkeltelever og for hele klasser. En vanlig utfordring er høyt fravær fra skolen. Dette kan føre til kunnskapshull og sosial isolasjon. I presentasjonen vil ulike typer tiltak basert på anvendt atferdsanalyse som bidrar til reduksjon av skolefravær presenteres.
Onsdag 17:35 - 17:55
Presentasjon #6
Skolevegring - Forebygging ved skolebytte
Renate Larsen Kapellveien habiliteringssenter
Cecilie Johannessen Kapellveien habiliteringssenter
 

Sammendrag:

Kapellveien habiliteringsenter mottar henvisninger vedrørende barn og ungdom med utfordrende atferd. I flere tilfeller følger vi barna over tid og gjennom ungdomsårene. I forbindelse med puberteten, ses ofte atferdsendring hos ungdom, og dette kan komme til uttrykk på ulike måter, i noen tilfeller skolevegring. Vi skal belyse en case om en gutt med alvorlig skolevegring i forbindelse med overgang til ungdomsskolen. Mulige årsaker til skolevegringen vil bli drøftet og det vil bli gitt en gjennomgang av iverksatte tiltak, effekten av disse, samt dagens status.